Arbenigwyr pwnc

I ROI CANLLAWIAU AC I YMGYMRYD Â GWEITHGAREDDAU ER MWYN CEFNOGI ADOLYGIAD SECTOR O GYMWYSTERAU YN Y SECTORAU PEIRIANNEG, GWEITHGYNHYRCHU UWCH AC YNNI. CYFEIRNOD CAIS: QW181905

Cefndir

Sefydlwyd Cymwysterau Cymru drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 fel rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, sy’n annibynnol ar y llywodraeth, ac yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  

Gofynion

Rydym wrthi'n chwilio am arbenigwyr diwydiant i gefnogi adolygiad o gymwysterau galwedigaethol yn y Sectorau Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni. Bydd arbenigwyr diwydiant yn ein helpu i bennu a yw'r cymwysterau a ddyfernir yng Nghymru yn y sectorau hyn yn addas at y diben.

Efallai y bydd gofyn i arbenigwyr diwydiant wneud y canlynol:

  • Rhoi cyngor a chanllawiau sy'n ymwneud yn benodol â'r diwydiant;
  • Nodi a datblygu cydberthnasau proffesiynol â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys cyflogwyr;
  • Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yn ffurfiol gan gynnwys cyflogwyr er mwyn casglu eu barn ar y cymwysterau a'r sgiliau o fewn y sectorau;
  • Cwblhau adroddiadau ysgrifenedig cynhwysfawr;
  • Cyfrannu at adolygiad technegol o gymwysterau penodol;
  • Cyfrannu at y broses o ddadansoddi tystiolaeth yr adolygiad.

Rydym yn awyddus i ddyfarnu contractau ar gyfer cyfnodau hyd at dair blynedd gyda'r opsiwn i'w hymestyn am flwyddyn arall. 

Y ffi ar gyfer y gwaith uchod yw £300 y diwrnod yn cynnwys TAW.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yn y ffurflen gais. Caiff contractau eu dyfarnu yn amodol ar delerau ac amodau'r contract ar gyfer gwasanaethau arbenigwyr pwnc.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymgymryd â gwaith penodedig rhwng mis Medi 2018 a mis Rhagfyr 2020.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar wefan GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ddydd Gwener 29 Mehefin 2018.

I ddod o hyd i'r wybodaeth am y rôl hon, chwiliwch am 'Cymwysterau Cymru' ar wefan GwerthwchiGymru ym maes y Prynwr a dewiswch: ‘Arbenigwyr y Diwydiant - Sectorau Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni'; Cyfeirnod y tendr QW181905

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbyseb er mwyn sicrhau y byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn ymwneud â'r broses gwneud cais. Ni fyddwch yn ymrwymo i gyflwyno cais drwy wneud hyn.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd angen i chi gwblhau templed Ymateb er mwyn profi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Unwaith y bydd y cais ar bapur wedi'i gwblhau a'i ddadansoddi, gwahoddir rhestr fer i gyfweliad naill ai ar 11 neu 12 o Orffennaf.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, mae ond yn cymryd ychydig o funudau ac ni fyddwch yn ymrwymo i wneud cais am gontract. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Cymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad rydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond nodwch yn glir ar eich ffurflen ymateb â phwy y byddwn yn llunio cytundeb ag ef.

Nodwch nadoes angen i ymgeiswyr feddu ar Rif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch “chwilio”. Bydd blwch gwirio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.