Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Datganiad chwarterol sy’n cyflwyno data ynghylch y tystygrifau a roddwyd am gymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru ar gyfer y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 14 Mehefin, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Ionawr - Mawrth 2018
Diweddariad nesaf: Medi 2018 (dros dro)

Pwyntiau Allweddol 

  • Dyfarnwyd 53,670 o dystysgrifau rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2018,  sef gostyngiad o 1.2 y cant o gymharu â'r un chwarter yn 2017, pan roddwyd 54,310. 
  • Mae'r gostyngiad bach hwn yn gyson â'r lleihad yn nifer y tystysgrifau a roddwyd yn chwarter 1 dros y pedair blynedd diwethaf a'r prif reswm dros hyn yw bod llai o dystysgrifau ar gyfer cymwysterau lefel 2, sy'n cynnwys cymwysterau Sgiliau Hanfodol. 
  • Rhwng mis Ebrill a mis Mawrth 2018 rhoddwyd 420,075 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 12.3 y cant o gymharu â 479,120 rhwng mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017. 
  • Y prif achos dros y gostyngiadau hyn yw'r newidiadau i'r cymwysterau sy'n gallu cyfrif tuag at Fagloriaeth Cymru. 
  • Yn Ch1 2018 y rhoddwyd y nifer leiaf o dystysgrifau o gymharu ag unrhyw chwarter arall dros y pum mlynedd diwethaf.   

Cyswllt 

Ystadegydd 
Ffôn: 01633 373 275 
E-bost: statistics@qualificationswales.org  

Wasg

Ffôn: 01633 373 216 
E-bost: comms@qualificationswales.org  

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru