Cymwysterau Cymru: Prosiect Data

O flwyddyn academaidd 2017/18 ymlaen, mae'r cyfrifoldeb am gyhoeddi ystadegau ar gyfer cymwysterau cyffredinol a chymwysterau galwedigaethol yng Nghymru wedi trosglwyddo o Ofqual i Cymwysterau Cymru. Rydym yn gyfrifol am gasglu data ar gymwysterau cyffredinol o gyfres dyfarnu mis Tachwedd 2017 ymlaen. Mae gwaith yn mynd rhagddo i drosglwyddo'r cyfrifoldeb am gasglu data ar gymwysterau galwedigaethol. Yn y cyfamser, bydd Ofqual yn parhau i gasglu data ar gymwysterau galwedigaethol ar ein rhan.

Cymwysterau Cyffredinol

Yn dilyn ein hymgynghoriad ar y templedi a'r amserlen ar gyfer casglu data yng Nghymru, gwnaethom benderfynu defnyddio templedi Ofqual a dilyn amserlen gasglu Ofqual lle bynnag y bo'n bosibl.  Bydd y penderfyniad hwn yn parhau drwy gydol y cyfnod o ddiwygio cymwysterau yng Nghymru, a fydd ar waith tan hydref 2019.  Byddwn wedi adolygu ein sefyllfa erbyn dechrau chwarter cyntaf 2020. 

Cyflwyniadau Data

Dylid cyflwyno templedi casglu data i ni gan ddefnyddio ein tudalen casglu data ar QiW.  Bydd dogfen ganllaw QiW ar waelod y dudalen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am y broses gasglu.

Rydym yn llunio ystadegau ar gofrestriadau ar gyfer cymwysterau cyffredinol a gaiff eu rheoleiddio gennym gan ganolfannau yng Nghymru.  Felly, dylai data cofrestriadau a gyflwynir i ni gynnwys yr holl gymwysterau cyffredinol rheoleiddiedig a gynigir.  Noder y gallai hyn gynnwys cofrestriadau ar gyfer cymwysterau cyffredinol nas rhestrir ar QiW.  Os nad oes gennych gofrestriadau yng Nghymru ar gyfer cyfres benodol, nodwch hynny drwy ddewis y blwch ticio 'dim i'w nodi' ar QiW.

Mae ein hamserlen ar gyfer casglu cymwysterau cyffredinol yn 2017-18 wedi'i hatodi ar waelod y dudalen hon.

Cymwysterau Galwedigaethol

Byddwn yn cymryd ychydig mwy o amser i ystyried y templedi yr hoffem eu defnyddio ar gyfer data ar gymwysterau galwedigaethol.

Yn y cyfamser, bydd Ofqual yn parhau i gasglu data ar gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru. Byddwn yn defnyddio'r data hyn i gyhoeddi ystadegau ar gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru i'w hardystio o chwarter Hydref-Rhagfyr 2017 ymlaen.

Byddwn yn cyhoeddi'r cynlluniau diweddaraf ar ein gwefan, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â blwch post y prosiect.

Diogelwch data a threfniadau llywodraethu

Mae ein Polisi Diogelu Data mewnol yn amlinellu'r wybodaeth am ein gweithdrefnau gwybodaeth a diogelwch.  Mae'r manylion a gaiff eu cynnwys yn y polisi yn cwmpasu:

  • egwyddorion a diffiniadau Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
  • rhestr o ddata personol, categoreiddio data, cadw data a'u trosglwyddo
  • cywirdeb
  • hysbysiadau preifatrwydd a hawliau
  • diogelwch data
  • cyfrifoldebau
  • hyfforddiant
  • hysbysu ynghylch mynediad diawdurdod at ddata

Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol am ein polisi a'n gweithdrefnau, cysylltwch â'r prosiect data yn y cyfeiriad canlynol:

Blwch post y prosiect data:  dataproject@qualificationswales.org

Cyflwyno ffeiliau casglu data ar QiW

Amserlen Cofnodi Cymwysterau Cyffredinol 2017-18