Hoffem glywed eich barn ar gymwysterau TGCh!

Dydd Llun 11 Medi 2017

Fel rhan o'n hadolygiad o gymwysterau yn y sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), rydym yn gofyn i gyflogwyr, dysgwyr, darparwyr dysgu ac eraill gwblhau holiadur byr.

Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu cymwysterau TGAU a Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol mewn TGCh y mae disgyblion yng Nghymru yn astudio ar eu cyfer, yn ogystal â'r sgiliau y maent yn eu datblygu drwy wneud hyn cyn dechrau gyrfa ym maes TGCh. Hoffem glywed eich barn ar b'un a yw'r cymwysterau yn y sector hwn yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr. (Cyflogwyr – os nad ydych chi'n gyfarwydd â chymwysterau, ond yn gwybod pa sgiliau TG y mae angen i'ch staff eu cael, mae'r arolwg hwn hefyd ar eich cyfer chi)

Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau y mae dysgwyr yn astudio ar eu cyfer ar gyrsiau – i ddysgwyr rhwng 14 a 19 oed – a phrentisiaethau a ariennir yn gyhoeddus, ond byddwn yn falch o glywed am gymwysterau eraill (er na fydd graddau yn cael eu cynnwys yn ein hadolygiad).

Os hoffech rannu eich barn, cliciwch ar y ddolen gyfatebol yn y tabl isod.

Grŵp

Dolen yr arolwg

Darparwr Dysgu

http://www.smartsurvey.co.uk/s/V52HI/

Dysgwr

http://www.smartsurvey.co.uk/s/ADRYR/

Cyflogwr

http://www.smartsurvey.co.uk/s/J50ON/

Arall

http://www.smartsurvey.co.uk/s/LGUYF/

 

Bydd yr arolwg ar agor tan ddydd Llun 6 Tachwedd.

Bydd yr adborth o'r arolwg hwn yn cael ei ddefnyddio fel rhan o adolygiad ehangach o gymwysterau yn y sector hwn. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar yr adolygiad yn ystod yr haf yn 2018.

Caiff unrhyw ymateb a anfonwch atom ei weld yn llawn gan staff Cymwysterau Cymru sy'n ymdrin â'r materion sy'n ymwneud â'r adolygiad hwn. Efallai y caiff ei weld hefyd gan aelodau eraill o staff Cymwysterau Cymru er mwyn eu helpu i gynllunio adolygiadau yn y dyfodol. Bydd Cymwysterau Cymru yn dal yr holl ddata'n electronig a chânt eu storio'n unol â'n polisïau TG a'n Canllawiau ar Drafod Gwybodaeth. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg hwn neu am ein hadolygiad o gymwysterau TGCh, anfonwch e-bost i AdolygiadTGCh@CymwysterauCymru.org

Rydym hefyd yn cynnal dau weithdy llawn gweithgareddau i athrawon a darlithwyr TGCh, un yn y gogledd ac un yn y de. I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru, cliciwch yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg hwn neu, os hoffech gysylltu â ni am yr adolygiad, cysylltwch â ni yn adolygiadTGCh@cymwysteraucymru.org

Cymwysterau