Cymeradwyo Cymwysterau

Mae Cymwysterau Cymru yn cymeradwyo cymwysterau. Fel rhan o'n cylch gwaith, byddwn yn ystyried rhai cymwysterau i'w cymeradwyo. Dim ond yng Nghymru y gellir dyfarnu cymwysterau a gymeradwyir, ac mae'n rhaid eu bod yn bodloni meini prawf sy'n sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Gallwn hefyd ddynodi cymwysterau. Darperir cymwysterau cymeradwy a chymwysterau dynodedig gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig ac maent yn gymwys i'w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir gan arian cyhoeddus ar gyfer dysgwyr dan 19 oed. Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ddynodi cymwysterau isod

Y broses gymeradwyo

Dim ond os bydd cymhwyster ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol, neu os bydd yn cyd-fynd â'r polisi ar gymeradwyo cymwysterau nad ydynt yn flaenoriaethol, y bydd Cymwysterau Cymru yn ystyried ei gymeradwyo.

Mae'r Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol, a gaiff ei llunio gennym mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, yn adnodd er mwyn rheoli'r ffordd rydym yn cymeradwyo cymwysterau. Mae'n rhestr o'r cymwysterau y byddwn yn ystyried i'w cymeradwyo ar unrhyw adeg benodol.

Dim ond ar ôl i ni gyhoeddi meini prawf cymeradwyo ar eu cyfer y byddwn yn cynnwys cymwysterau ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol. Os bydd corff dyfarnu yn cyflwyno cais i gymeradwyo cymhwyster sydd ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol yna mae'n rhaid i ni ystyried y cais hwnnw. Dim ond cymwysterau sy'n bodloni'r meini prawf cymeradwyo cyhoeddedig a gaiff eu cymeradwyo gennym.

Byddwn yn ystyried cymeradwyo cymwysterau nad ydynt ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol os bydd meini prawf cymeradwyo cyhoeddedig ar gael, fodd bynnag, byddwn yn rhoi blaenoriaeth uwch i gymeradwyo cymwysterau sydd ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol.

Cyhoeddwyd y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol ar 21 Gorffennaf 2017 ac mae ar gael yma. Rydym hefyd wedi cyhoeddi ein polisi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol, sy'n rhoi manylion am y ffordd y byddwn yn gweithio â Llywodraeth Cymru i ddatblygu a chynnal y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol. Mae'r polisi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol ar gael yma.

Rhagolwg

Mae'r Rhagolwg yn disgrifio'r cymwysterau y mae Cymwysterau Cymru yn ystyried eu cynnwys ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol yn y dyfodol. Mae'r Rhagolwg yn ein galluogi i hysbysu cyrff dyfarnu o'n blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol a'n galluogi i lunio meini prawf cymeradwyo priodol.

Nid yw'r ffaith bod cymhwyster neu bwnc wedi'u cynnwys yn y Rhagolwg o reidrwydd yn golygu y cânt eu cynnwys ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol yn y dyfodol.

Mae'r Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a'r Rhagolwg ar gael yma.

Dynodi cymwysterau

Gallai Cymwysterau Cymru hefyd ddynodi cymhwyster fel un sy'n gymwys i'w ddefnyddio ar raglenni dysgu a ariennir gan arian cyhoeddus ar gyfer dysgwyr dan 19 oed. Ar y dechrau, caiff y rhan fwyaf o'r cymwysterau a arferai fod yn gymwys i gael arian ac a restrwyd ar QiW eu hystyried, yn gyfreithiol, fel cymwysterau 'dynodedig'. Hefyd, bydd modd i ni ddynodi cymwysterau newydd neu ddiwygiedig fel rhai sy'n gymwys i gael arian.

Mae dynodi yn golygu ein bod yn rheoleiddio'r corff dyfarnu sy'n cynnig y cymhwyster a'n bod yn fodlon ei fod yn briodol cynnig y cymhwyster ar gyrsiau a ariennir gan arian cyhoeddus i bobl ifanc.

Gwneud cais i gymeradwyo neu ddynodi cymhwyster

Gall corff dyfarnu cydnabyddedig wneud cais i gymeradwyo neu ddynodi cymhwyster yng Nghymru. I wneud hyn, mae'n rhaid iddo greu a chyflwyno’r cymhwyster ar QiW (Cymwysterau yng Nghymru). Byddwn yn ystyried cymeradwyo cymhwyster os bydd ar y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol, neu os yw'n cyd-fynd â'r polisi ar gymeradwyo cymwysterau nad ydynt yn flaenoriaethol; fel arall, byddwn yn ystyried ei ddynodi. Am ragor o wybodaeth ar sut i greu a chyflwyno cymwysterau ar QiW, cliciwch yma.

Cymwysterau cymeradwy neu ddynodedig

Mae rhestr o'r cymwysterau sydd wedi'u cymeradwyo neu'u dynodi ar gael yn QiW

 

Cyhoeddiadau

Dydd Gwener 30 Hydref, 2015
Awdur: Cymwysterau Cymru

Meini prawf cymeradwyo; Meini prawf ar gyfer dynodi cymhwyster; Amodau cymeradwyo; a Darpariaethau pellach ynghylch dynodi (340.2 KB)

Mae'r polisi hwn yn amlinellu'r meini prawf y mae'n rhaid i gymhwyster eu bodloni cyn y gellir ei gymeradwyo, y meini prawf y mae'n rhaid i gymhwyster eu bodloni cyn y gellir ei ddynodi, yr amodau cymeradwyo sy'n gysylltiedig â chymhwyster cymeradwy a'r darpariaethau pellach sy'n gysylltiedig â chymhwyster dynodedig.
Dydd Gwener 21 Gorffennaf, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

210717 PQL and Forward Look CYM (417.9 KB)

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol, a gaiff ei pharatoi ar y cyd rhwng Cymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn cynnwys Rhagolwg Cymwysterau Cymru.