Amdanom ni

Cymwysterau Cymru yw’r sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system gymwysterau yng Nghymru.

Rydym yn rheoleiddio cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gorff annibynnol sy'n canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys cymwysterau TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Nid yw graddau yn rhan o'n gwaith, ond rydym yn gweithio gyda phrifysgolion a cholegau er mwyn sicrhau eu bod yn deall cymwysterau er mwyn i ddysgwyr allu symud ymlaen i addysg uwch. Rydym yn sicrhau bod y cymwysterau gorau yn cael eu cynnig i ddysgwyr, athrawon a chyflogwyr. Rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i gefnogi argaeledd cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yr hyn a wnawn

Rydym yn 'cydnabod' cyrff dyfarnu sy'n bodloni meini prawf penodol. Unwaith y caiff corff dyfarnu ei 'gydnabod', rhaid iddo gydymffurfio â'n rheolau, sef ein Hamodau Cydnabod.

Rydym yn monitro ac yn rheoleiddio cyrff dyfarnu er mwyn sicrhau eu bod yn cynnal y safonau gofynnol ac yn darparu cymwysterau'n effeithiol.

Rydym yn adolygu cymwysterau sydd eisoes ar gael er mwyn asesu eu haddasrwydd at y diben.

Lle bo angen, rydym yn goruchwylio'r gwaith o lunio gofynion ar gyfer cymwysterau newydd, ac rydym yn comisiynu cyrff dyfarnu i ddatblygu cymwysterau newydd i Gymru.

Rydym yn gwneud ymchwil i'r system gymwysterau. Mae'r gwaith ymchwil hwn yn rhoi'r dystiolaeth i ni sy'n llywio ein polisïau, ein harferion a'n gwaith o wneud penderfyniadau.

Rydym yn cyfathrebu'n weithredol ag amrywiaeth eang o randdeiliaid fel rhan o'n gwaith er mwyn cynyddu hyder y cyhoedd yn y cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru, ac rydym yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o unrhyw newidiadau a datblygidau yn y system.