Pryderon amdanom

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i wrando ar unrhyw bryderon neu gwynion y gallai fod gennych am y ffordd rydym wedi delio â mater.

Sut i gwyno

Os hoffech gyflwyno cwyn ffurfiol, gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn ein Polisi Cwynion Corfforaethol.

Noder nad yw'r polisi hwn yn cwmpasu'r canlynol (yr ymdrinnir â hwy mewn ffordd wahanol neu gan gorff gwahanol):

  • Cwynion sy'n ymwneud â'r penderfyniadau a wnawn yn ein rôl fel rheoleiddiwr. Caiff y cwynion hyn eu hegluro yn ein Polisi Apeliadau Rheoliadol.
  • Cwynion sy'n ymwneud â'n penderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl oddi wrth gorff dyfarnu. Gweler y Polisi Apeliadau Rheoliadol am wybodaeth ynglŷn â'r math hwn o gŵyn.
  • Cwynion am gyrff dyfarnu. Fel y rheoleiddiwr cymwysterau yng Nghymru, rydym yn gyfrifol am ddelio â chwynion yn erbyn cyrff dyfarnu. Gweler ein polisi ar gyfer Cwynion yn Erbyn Cyrff Dyfarnu yma.
  • Cwynion sy'n ymwneud â'n penderfyniad i gynnig neu ddyfarnu contract. Cysylltwch â'n Pennaeth Caffael drwy e-bost yn procurement@qualificationswales.org

 

Sut y byddwn yn ymdrin â'ch cwyn

Rhaid i chi gyflwyno eich cwyn neu bryder i ni o fewn chwe mis i'r digwyddiad dan sylw er mwyn sicrhau na chaiff  gwybodaeth ei cholli a'ch bod yn gallu siarad â'r aelod priodol o staff. Os yw'n bosibl, mae'n well gennym ddelio â phethau ar unwaith, ac yn anffurfiol. Mae'r isod yn dangos sut mae'r broses anffurfiol yn gweithio:

Proses Gwyno Anffurfiol

Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb, neu os byddai'n well gennych ddilyn proses gwyno fwy ffurfiol, byddwn yn dilyn ein proses ffurfiol (cam 2).

Proses Gwyno Ffurfiol