Angen gwasanaethau cynghori arbenigol i gefnogi datalygiad cymwysterau TGAU yng Nghymru yn y dyfodol a gwaith ehangach posibl

CYFEIRNOD Y CAIS: QW212211

Gofynion

Mae Cymwysterau Cymru yn y broses o gynllunio cymwysterau newydd sy'n ymwneud â'r cwricwlwm newydd ac yn ei gefnogi. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am arbenigwyr asesu a chwricwlwm i weithio ar ddatblygu cymwysterau TGAU pynciau unigol penodol.

Bydd angen i ymgeiswyr fod â lefel dda o wybodaeth a phrofiad o gynllunio ac asesu cymwysterau a'r goblygiadau o ran cynllunio a chyflwyno'r cwricwlwm.

Bydd y gwaith tua 25 diwrnod, yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22.

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf mae angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV, drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 10am ddydd Llun 2 Awst 2021

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch GwerthwchiGymru am 'Cymwysterau Cymru' ym maes y Prynwr a dewiswch Dendr: ‘Arbenigwyr Pwnc i gefnogi datblygiad Cymwysterau TGAU yn y dyfodol yng Nghymru’ Cyf QW212211

Ar ôl i chi gyrchu'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio’r botwm ar frig yr hysbysiad i sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ohebiaeth ynghylch y broses ymgeisio. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i gyflwyno cais.

PWYSIG: Noder na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd templed Ymateb i'w gwblhau i brofi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwyliwn i bob contract gael ei ddyfarnu erbyn canol mis Medi 2021.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd ac nid yw'n eich ymrwymo i wneud cais am gontract.  Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd gyda Cymwysterau Cymru yn y dyfodol. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad yr ydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond gwnewch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn contractio.

Nodwch,  nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fod â Rhif Dun & Bradstreet  i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch "chwilio". Bydd blwch ticio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr