Hysbysiad Gwybodaeth Flaenorol: cymwysterau Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Tua dechrau Gorffennaf 2018, gwnaethom gyhoeddi hysbysiad o fwriad i gyfyngu a chomisiynu nifer o gymwysterau ym maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. Ar 30 Gorffennaf, cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Flaenorol (PIN) o'n bwriad i dendro yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE (OJEU) ac ar GwerthwchiGymru.  

Rydym bellach yn awyddus i ymgysylltu â sefydliadau a allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan mewn proses gaffael i sefydlu contract consesiwn er mwyn datblygu a dyfarnu'r cymwysterau hyn. Gall y rhain gynnwys naill ai cyrff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru, neu sefydliadau sy'n dymuno cael y statws hwnnw.

Ar hyn o bryd, rydym yn gwahodd partïon sydd â diddordeb mewn cyflwyno cais am y contract i gymryd rhan mewn galwadau cynadledda gyda ni, fel rhan o'n gwaith ymgysylltu cyn tendro; bydd hyn yn digwydd rhwng 28 Awst a 7 Medi 2018. Os hoffech chi gymryd rhan yn y trafodaethau hyn, e-bostiwch procurement@qualificationswales.org erbyn dydd Gwener 24 Awst fan bellaf i drefnu galwad. Gallwch ddarllen gwybodaeth bellach am y broses hon yn ein Llythyr at Swyddogion Cyfrifol.