Cynghorwyr arbenigol mewn cymwysterau ac asesiadau sy’n seiliedig ar sgiliau

RYDYM YN CHWILIO AM GYNGHORWYR ARBENIGOL MEWN CYMWYSTERAU AC ASESIADAU SY'N SEILIEDIG AR SGILIAU I GYMRYD RHAN YN EIN GRŴP DYLUNIO BAGLORIAETH CYMRU

CYFEIRNOD Y CAIS: QW181920

Mae Cymwysterau Cymru yn chwilio am geisiadau i ddyfarnu contractau ar gyfer gwasanaethau i gynghorwyr arbenigol mewn cymwysterau ac asesiadau sy'n seiliedig ar sgiliau gymryd rhan yn ein Grŵp Dylunio Bagloriaeth Cymru newydd ei sefydlu. Bydd Grŵp Dylunio'r Fagloriaeth yn gyfrifol am ddatblygu cynigion i wneud newidiadau i'r ffordd y caiff y Dystysgrif Her Sgiliau (y cymhwyster sy'n seiliedig ar sgiliau sy'n rhan o Fagloriaeth Cymru) ei dylunio a'i hasesu ar lefelau 1 a 2 (ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 ac ôl-16) a lefel 3 (ar gyfer dysgwyr ôl-16).  Yn seiliedig ar eu profiad yn y maes cymwysterau sy'n seiliedig ar sgiliau, rydym yn chwilio am hyd at dri arbenigwr cymwysterau ac asesiadau i fod yn aelodau o'r Grŵp Dylunio, a fydd hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o Cymwysterau Cymru, Llywodraeth Cymru, CBAC (y corff dyfarnu sy'n cynnig y Dystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru ar hyn o bryd), Estyn a'r consortia addysg rhanbarthol. Bydd Cymwysterau Cymru yn cadeirio'r cyfarfodydd.

Bydd rôl yr arbenigwyr cymwysterau ac asesiadau yn y grŵp yn cynnwys:

  • gwneud gwaith paratoi cyn pob cyfarfod;
  • cyfrannu'n weithredol ac yn adeiladol at gyfarfodydd;
  • rhoi cyngor technegol ac arbenigol o safon uchel i'r Grŵp.

Rydym yn gofyn i ymgeiswyr ymrwymo i gyfarfodydd undydd misol yn swyddfa Cymwysterau Cymru o fis Tachwedd 2018 tan fis Mai 2019. Yna byddwn yn adolygu swyddogaethau'r grŵp, y camau nesaf a'r ymrwymiadau bryd hynny.

Dyfernir contract gwasanaethau i ymgeiswyr llwyddiannus a fydd yn rhedeg am gyfnod o dair blynedd yn ddarostyngedig i'r cymalau terfynu a thorri rheolau yn amodau a thelerau'r contract, gyda'r opsiwn i'w ymestyn am hyd at flwyddyn arall. Ni ellir gwarantu gwaith o dan y contract hwn.

Y ffi ar gyfer y gwaith uchod yw £400 y diwrnod yn cynnwys TAW.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yn y gwahoddiad i dendro. Caiff contractau eu dyfarnu yn amodol ar delerau ac amodau'r contract ar gyfer Ymgynghori.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar wefan GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho'r gwahoddiad i dendro a'r templed ymateb. Rhaid i chi gyflwyno eich templed ymateb wedi'i gwblhau drwy GwerthwchiGymru. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00 ddydd Gwener 21 Medi 2018.

I ddod o hyd i'r wybodaeth am y rôl hon, chwiliwch am ‘Cymwysterau Cymru ar wefan GwerthwchiGymru ym maes y Prynwr a dewiswch: 'Gwasanaethau Cynghorwyr Arbenigol mewn Cymwysterau ac Asesiadau sy'n Seiliedig ar Sgiliau'; Cyfeirnod y tendr QW181920. Fel arall, gallwch weld yr hysbyseb yma.

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbyseb er mwyn sicrhau y byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn ymwneud â'r broses gwneud cais. Ni fyddwch yn ymrwymo i gyflwyno cais drwy wneud hyn.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Unwaith y bydd y ceisiadau wedi'u cyflwyno a'u gwerthuso, gwahoddir rhestr fer i gyfweliad naill ai ar 9, 11 neu 16 Hydref 2018.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, mae ond yn cymryd ychydig o funudau ac ni fyddwch yn ymrwymo i wneud cais am gontract. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Cymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad rydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond nodwch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn llunio cytundeb ag ef.

Nodwch nadoes angen i ymgeiswyr feddu ar Rif Dun & Bradstreet i wneud cais am y gwaith hwn. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch ar “chwilio”. Bydd blwch gwirio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.