Deddfwriaeth ac atebolrwydd

Yn anad dim, rydym yn rheoleiddiwr, a sefydlwyd drwy ddeddfwriaeth.

Nodir ein diben craidd yn Rhan 2 o Ddeddf Cymwysterau Cymru (2015) sy'n nodi ein prif nodau ac, felly, ein cenhadaeth:

  1. 'sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  2. hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.’

 

Mae ein rôl yn un ehangach na rôl rheoleiddiwr cymwysterau confensiynol.  Er enghraifft, mae gennym bwerau i gomisiynu cymwysterau newydd a chyfyngu ar yr amrywiaeth o gymwysterau a gynigir, ac rydym yn cefnogi asesu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r system gymwysterau drwy roi grantiau.  Mae gennym ddiddordeb ym mhotensial arloesedd o fewn cymwysterau a'r system gymwysterau i fodloni gofynion yn y dyfodol, sy'n golygu ein bod yn chwilio am gyfleoedd i fod yn arloesol ein hunain, a'n bod yn awyddus i gefnogi cyrff dyfarnu pan fyddant yn arloesi.

Mae i'r rôl estynedig hon sawl mantais ond, wrth wneud y math hwn o waith, byddwn bob amser yn ystyried yr effaith bosibl ar ein rôl rheoleiddio graidd.

Atebolrwydd

Rydym yn atebol i bobl Cymru drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn cyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cynulliad sy'n nodi sut rydym wedi cyflawni ein swyddogaethau a sut rydym yn bwriadu eu cyflawni yn y dyfodol.