Strwythur gweithredol

Mae'r Bwrdd yn dirprwyo'r gwaith o gyflawni'r holl swyddogaethau statudol i'r Prif Swyddog Gweithredol, drwy ymgynghori â'r Cadeirydd, ac eithrio'r canlynol:

 • unrhyw fater a gedwir yn benodol ar gyfer y Bwrdd;
 • unrhyw fater a ddirprwyir i un o bwyllgorau neu is-bwyllgorau'r Bwrdd.

Er mwyn helpu'r Prif Swyddog Gweithredol i gyflawni'r swyddogaethau hyn, mae ein strwythur rheoli yn cynnwys nifer o grwpiau sy'n goruchwylio gweithgareddau strategol a gweithredol y sefydliad.

Y tîm Gweithredol

Mae'r Tîm Gweithredol yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd i ddatblygu strategaethau Cymwysterau Cymru. Mae'r Tîm Gweithredol yn atebol am weithgareddau'r sefydliad o ddydd i ddydd ac mae'n rhoi arweiniad corfforaethol. Mae'n cyflawni llawer o'i gyfrifoldebau rheoli drwy'r Bwrdd Rheoli, sydd ag aelodaeth estynedig.

Mae'r Tîm Gweithredol yn cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol dros:

 • Rheoleiddio
 • Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Y Bwrdd Rheoli

Mae ein Bwrdd Rheoli yn llywio gweithgarwch gweithredol a materion corfforaethol, a dyma ein prif fforwm ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae aelodaeth graidd y Bwrdd Rheoli yn cynnwys y tîm Gweithredol a'r Cyfarwyddwyr Cyswllt ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol. Cefnogir y Bwrdd Rheoli gan y Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol, y Pennaeth Cyfathrebu a'r Pennaeth Cyllid. Bydd aelodau eraill o'r Uwch Grŵp Arwain a'r tîm staff ehangach yn mynd i gyfarfodydd fel y bo angen, gan ddibynnu ar y pynciau a drafodir.

Bwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol

Mae'r Bwrdd Rheoli wedi dirprwyo ei gyfrifoldeb dros reoli'r broses o gyflawni strategaeth cymwysterau galwedigaethol Cymwysterau Cymru i Fwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol. Mae'r Bwrdd Rheoli yn parhau'n atebol i'r Bwrdd am gyflawni'r Strategaeth.

Mae rôl Bwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol yn cynnwys y canlynol:

 • Cymryd perchenogaeth dros ymdrechion y sefydliad i gyflawni ei strategaeth cymwysterau galwedigaethol a rheoli'r ymdrechion hynny, yng nghyd-destun nodau'r strategaeth, ac yng nghyd-destun gweithrediadau sefydliadol (gan gynnwys cyflawni'r Cynllun Gweithredol).
 • Derbyn ac ymateb i bob adroddiad ar weithgarwch cymwysterau galwedigaethol y sefydliad a gwybodaeth gysylltiedig (gan gynnwys gwaith ymchwil).
 • Nodi a rheoli unrhyw faterion trawsbynciol, a sicrhau y tynnir sylw'r Bwrdd Rheoli atynt lle y bo'n berthnasol.
 • Nodi a rheoli unrhyw faterion gweithredol trawsbynciol, a sicrhau y tynnir sylw'r Bwrdd Rheoli atynt lle y bo'n berthnasol.
 • Sicrhau ei hun bod y strategaeth yn cael ei rheoli'n briodol.


Mae Bwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol yn cynnwys aelodau o staff mewnol, y mae rhai ohonynt yn aelodau sy'n gwneud penderfyniadau; mae unigolion eraill yn dod i gyfarfodydd y Bwrdd Cyflawni.

Bwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Cyffredinol

Mae'r Bwrdd Rheoli wedi dirprwyo ei gyfrifoldeb dros reoli'r broses o gyflawni strategaeth cymwysterau cyffredinol Cymwysterau Cymru a'r Cynllun Strategol Cymwysterau Cyffredinol i Fwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Cyffredinol. Mae'r Bwrdd Rheoli yn parhau'n atebol i Fwrdd Cymwysterau Cymru am gyflawni'r cynllun strategol.
Mae rôl a diben Bwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Cyffredinol yn cynnwys y canlynol:

 • Cymryd perchenogaeth dros ymdrechion y sefydliad i gyflawni ei Gynllun Strategol Cymwysterau Cyffredinol a rheoli'r ymdrechion hynny, yng nghyd-destun nodau a blaenoriaethau'r strategaeth, ac yng nghyd-destun gweithrediadau sefydliadol
 • Derbyn ac ymateb i bob adroddiad ar weithgareddau cymwysterau cyffredinol y sefydliad a gwybodaeth gysylltiedig
 • Nodi a rheoli unrhyw faterion sefydliadol trawsbynciol sy'n ymwneud â chymwysterau cyffredinol, a sicrhau y tynnir sylw'r Bwrdd Rheoli atynt lle y bo'n berthnasol.
 • Sicrhau ei hun bod y cynllun strategol yn cael ei reoli a'i gyflawni'n effeithiol ac yn briodol.

Mae Bwrdd Cyflawni'r Strategaeth Cymwysterau Cyffredinol yn cynnwys aelodau o staff mewnol, y mae rhai ohonynt yn aelodau sy'n gwneud penderfyniadau; mae unigolion eraill yn dod i gyfarfodydd y Bwrdd Cyflawni.

Uwch Grŵp Arwain

Mae ein Huwch Grŵp Arwain yn dwyn ynghyd benaethiaid pob tîm o fewn Cymwysterau Cymru. Ei brif rôl yw sicrhau bod cydlyniad cryf rhwng yr amrywiol swyddogaethau a chyfathrebu effeithiol drwy'r sefydliad cyfan. Mae'r Uwch Grŵp Arwain hefyd yn gyfrifol am gyflwyno adroddiadau gweithredol ar y cynllun busnes y bydd y Bwrdd Rheoli ac wedyn y Bwrdd yn craffu arnynt.

Mae'r Uwch Grŵp Arwain yn gyfrifol am warchod ein gwerthoedd, ac mae aelodau'r grŵp yn gweithio gyda'i gilydd i gymryd cyfrifoldeb am weithgareddau a phrosiectau traws-swyddogaethol penodol. Gan weithio mewn partneriaeth â'r tîm Gweithredol, mae'r Uwch Grŵp Arwain yn rhoi arweinyddiaeth gryf ym mhob rhan o'r sefydliad.