Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Yn Cymwysterau Cymru, rydym yn cydymffurfio â dyletswyddau cyffredinol Deddf Cydraddoldebau 2010, ac rydym wedi cymryd gofal i sicrhau ein bod yn ystyried materion cydraddoldeb yn ein holl weithgareddau.

Mae enghreifftiau'n cynnwys cynllun ein swyddfa, ein harferion recriwtio, safonau dylunio ein gwefan a'r ffordd rydym yn trefnu ein digwyddiadau. Mae ystyriaethau cydraddoldeb wedi'u hintegreiddio yn y broses o ddylunio ein polisïau a darparu ein gwasanaethau a chânt eu hadolygu'n rheolaidd.

Rydym yn cyflogi ac yn gwobrwyo'r dalent orau, ni waeth beth fo rhywedd, hil, tarddiad ethnig neu genedlaethol, anabledd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran yr unigolyn. A dyna sut rydym yn chwilio am dalent y dyfodol hefyd, gan recriwtio o'r gronfa ehangaf sydd ar gael.  Mae ein dull recriwtio a dethol yn deg, yn agored ac yn seiliedig yn gyfan gwbl ar deilyngdod.