Dysgu a datblygu

Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu ein cyflogeion o'r diwrnod cyntaf a'n nod yw eu cefnogi drwy gynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu perthnasol i'w helpu gyda'u gyrfa. Gall y cyfleoedd hyn amrywio o gyrsiau hyfforddi sgiliau meddal a gynhelir yn fewnol i hyfforddiant technegol a nawdd ar gyfer cymwysterau proffesiynol.

Rydym wedi rhoi hyfforddiant i'r sefydliad cyfan ac i unigolion,  yn amrywio o hyfforddiant uwch ar asesiadau rheoleiddio ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, i hyfforddiant ar gydraddoldeb, cyllid, caffael a Rhyddid Gwybodaeth/Diogelu Data.

Rydym yn meithrin ein sgiliau arwain ar bob lefel o fewn y sefydliad. Ym mis Medi 2016, gwnaethom ddechrau un o raglenni'r Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM) ar gyfer cyflogeion hyd at Fand 3 ac mae'r rhaglen honno wedi parhau gydag ail cohort yn dechrau ym mis Hydref 2017. Ein nod hefyd yw cynnig mwy o hyfforddiant arwain i'n Huwch Grŵp Arwain a datblygu sgiliau'r rheolwyr llinell hynny ar haen ganol ein sefydliad.

Mae nifer o brosiectau ar waith ledled y sefydliad lle rydym yn ceisio cynnwys cyflogeion o bob cyfarwyddiaeth er mwyn eu galluogi i ddatblygu neu wella eu sgiliau cyfredol.