Ein hamgylchedd

Rydym wedi creu swyddfeydd sy'n olau, yn ysbrydoledig, yn gysylltiedig ac yn gosteffeithiol. Mae'n awyrgylch sy'n annog ein timau i fod ar eu gorau ac yn ein galluogi i gydweithredu'n hyblyg â'n rhanddeiliaid.

Rydym wedi mabwysiadu ymagwedd fodern a hyblyg o ran TG, gan ddefnyddio'r technolegau diweddaraf. Mae ein cyflogeion yn defnyddio gwasanaethau cwmwl drwy lechen ddatodadwy 'dau mewn un', sy'n golygu y gellir osgoi dyblygu cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron a chyfarpar fideo/ffôn. Caiff y llechenni eu defnyddio'n ddi-dor, boed ar ddesgiau, mewn cyfarfodydd neu y tu allan i'r swyddfa. Mae buddsoddi mewn cyfarpar sain da wedi golygu bod trefniadau fideo-gynadledda a rhannu dogfennau yn fwy effeithiol, gan ein galluogi i weithio a chyfathrebu'n hyblyg.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Fel sefydliad, rydym yn datblygu ein Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, sy'n cynnwys yr holl sefydliad yn cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddoli lleol neu weithgareddau corfforaethol. Hyd yn hyn, rydym wedi trefnu'r canlynol:

  • Bore Coffi MacMillan
  • Banc bwyd – Ymddiriedolaeth Raven House
  • Plant mewn Angen
  • Casgliad teganau Nadolig

Gweithgareddau hamdden a chymdeithasol

Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol drwy gydol y flwyddyn. Mae ein gweithgareddau'n cynnwys clwb rhedeg wythnosol, ac yn ddiweddar, mae rhai grwpiau wedi ymgymryd â heriau'r Tri Chopa a hanner marathon Caerdydd.