Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.  

Ar hyn o bryd mae pob gweithiwr yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Ar hyn o bryd, rydym yn treialu gweithio hybrid. Mae hyn yn cynnwys gweithio gartref gyda chyfle i gadw desg i weithio yn y swyddfa ar nifer o ddyddiau bob wythnos. Bydd y treial hwn, ac adborth gan weithwyr, yn llywio ein cynlluniau ar gyfer ffordd o weithio yn y dyfodol a fydd, rydyn ni’n tybio, yn dechrau yn 2022. 

Cynorthwyydd Cymwysterau        

Mae gennym ddau gyfle ar gael, un dros gyfnod mamolaeth am 6 mis ac un swydd wag barhaol, mae'r ddau yn llawn amser ond anogir ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn gweithio hyblyg, gan gynnwys patrymau gwaith Rhan-amser a thymor.

Prif ddiben y rôl yw cefnogi rheolwyr a swyddogion i sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn effeithiol o ran diwallu anghenion dysgwyr - ac atgyfnerthu'r gwaith o ennyn hyder y cyhoedd yn y ddau faes hyn. Bydd cyfrifoldebau penodol y swydd yn amrywio yn dibynnu ar ba dîm y lleolir deiliad y swydd ynddo, ond bydd bob amser yn cynnwys:

  • darparu cymorth rheoli prosiect i reolwyr a swyddogion drwy sefydlu a gweithredu amserlenni tasgau a rheoli gweithrediadau cadarn;
  • adolygu tystiolaeth yn erbyn meini prawf syml i helpu i wneud penderfyniadau;
  • gweinyddu trefniadau cytundebol â chyflenwyr arbenigol a chontractwyr eraill;
  • cefnogi gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, megis hwyluso ar y cyd neu baratoi cyflwyniadau neu gynnal cyfweliadau strwythuredig i sgript a baratowyd ymlaen llaw;
  • cadw cofnodion cywir;
  • darparu gwasanaethau ysgrifenyddiaeth ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol.

Cyflog a buddion: Band 2 – £25,860 – £29,430 y flwyddyn. Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 7 Rhagfyr 2021 – hanner dydd

Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 3 Ionawr 2022

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Cynorthwyydd Swyddfa - Polisi a Diwygio Cymwysterau

Fel rhan o'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau, prif ddiben Cynorthwyydd Swyddfa yw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i'r tîm. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio ac yn rheoli ystod o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflwyno i safon uchel a'i gyflawni'n amserol. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd. 

Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle i feithrin dealltwriaeth o'r sefydliad a meithrin ystod eang o sgiliau swyddfa. Rydym hefyd yn ymrwymedig i ddysgu a datblygu a byddwn yn darparu'r hyfforddiant perthnasol sy'n hanfodol ar gyfer y rôl ynghyd ag ystyried gofynion datblygu unigol.

Mae gennym ddau gyfle ar gael, un dros gyfnod mamolaeth am 9-12 mis ac un swydd wag barhaol. Mae'r ddau yn llawn amser ond anogir ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn gweithio hyblyg, gan gynnwys patrymau gwaith Rhan-amser a thymor.

Rydym yn rhagweld y bydd cyfleoedd pellach yn ystod y 12 mis nesaf felly, os oes modd, hoffem greu rhestr wrth gefn o ymgeiswyr addas.

Cyflog a buddion: Band 1 £21,300 - £24630 y flwyddyn. Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau 9 Rhagfyr – hanner dydd

Cyfweliad: 7 a 11 Ionawr 2022

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Uwch Swyddog Ymchwil      

Tymor penodol, llawn amser. Swydd am 12 mis dros gyfnod mamolaeth yw hon, i ddechrau cyn gynted â phosibl o fis Ionawr 2022 ymlaen. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, yn cynnwys rhan amser a rhannu swyddi yn y cyfweliad.

Mae'r rôl hon yn gyfle secondiad rhagorol naill ai drwy symud ar draws neu ddyrchafiad.

Ar hyn o bryd rydym mewn proses o ymgynghori â gweithwyr ynghylch ffyrdd o weithio yn y dyfodol ac rydym yn rhagweld symud i weithio hybrid yn ystod 2022. Ar hyn o bryd mae ein swyddfa ar agor dri diwrnod yr wythnos. Mae gweithwyr yn gallu dewis archebu lle i weithio yno. Credwn fod y rôl cyflenwi mamolaeth hon yn un sy'n gweddu i weithio hybrid a gallai hyd yn oed gael ei chynnwys o bell ond a allai fod angen ymweliadau achlysurol i helpu i gysylltu â'r tîm yn ystod y 12 mis.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio fel rhan o'r tîm Ymchwil ac Ystadegau yn Cymwysterau Cymru.  Diben y tîm yw datblygu a chyflwyno ymchwil ac ystadegau i gefnogi hyrwyddo prif nodau Cymwysterau Cymru mewn perthynas â chymwysterau a'r system gymwysterau.  Mae'r tîm yn darparu ymchwil a chyngor sy’n berthnasol i’r cymwysterau i gefnogi gwneud penderfyniadau.

Bydd yr Uwch Swyddog Ymchwil yn cefnogi'r Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau a'r sefydliad ehangach mewn llinynnau gwaith sy'n ymwneud â sut y gall cymwysterau ymateb i effeithiau parhaus y pandemig covid (gweler Cymwysterau Cymru / Trefniadau Asesu 2021/2022) a sut y dylid diwygio cymwysterau sy'n cael eu cymryd hyd at 16 oed yng Nghymru (gweler Cymwysterau Cymru / Cymwys ar gyfer y dyfodol). Bydd hyn yn cynnwys gweithio gydag ystadegwyr ac ymchwilwyr eraill yn y tîm, ymchwilwyr allanol a thimau eraill ar draws y sefydliad.

Cyflog a buddion: Band 4 - Ystod cyflog £39,310 - £47,000 y flwyddyn. Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 13 Rhagfyr  – hanner dydd

Cyfweliad: 5 Ionawr 2022

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Gan adrodd i'r Prif Swyddog Gweithredol, mae'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn gyfrifol am ddarparu arweiniad a chyngor strategol ar gyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddatblygu a chyflawni strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu yn barhaus ar ran y sefydliad, gan gefnogi un o'i brif nodau, sef hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.
Maent yn atebol yn bersonol am:
• ddatblygu a chynnal delwedd, proffil cyhoeddus ac enw da Cymwysterau Cymru.
• datblygu naratif grymus am ei waith.
• manteisio ar ei sianelau cyfathrebu, gan ganolbwyntio ar sianelau digidol a chan gynnwys datblygu’r cyfryngau cymdeithasol.
• sicrhau ymagwedd strategol tuag at sut y mae Cymwysterau Cymru yn gwrando ar ei randdeiliaid ac yn ymgysylltu â nhw.
• effeithiolrwydd y swyddogaethau cyfathrebu ac ymgysylltu strategol; a
• goruchwylio'r gwaith o gynllunio a rheoli gweithgareddau i ddarparu gwybodaeth am Cymwysterau Cymru i'w chynulleidfaoedd targed. Bydd angen i ddeiliad y swydd hefyd gefnogi'r gwaith o ddatblygu 'arweinyddiaeth meddwl' gan gynnig gweithgareddau i reoli'r gwaith o hyrwyddo syniadau newydd neu feddwl yn gynnar am faterion sensitif gyda rhanddeiliaid neu'r cyfryngau.

Cyflog a buddion: Band 6 - £64,520 - £75,480 y flwyddyn. Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021 – hanner dydd

Cyfweliad: 14 a 17 Ionawr 2022

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.