Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Band 5 – ystod cyflog ££48,650 - £58,185

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae'n bosibl y bydd modd talu treuliau adleoli ar gyfer penodiadau parhaol.

Y Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol sy'n gyfrifol am sicrhau bod gan y sefydliad  y safonau uchaf ar waith o ran llywodraethu effeithiol sydd eu hangen ar sefydliad sector cyhoeddus, a'i fod yn gallu dangos hyn. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan y sefydliad strwythur llywodraethu effeithiol ar waith er mwyn gwneud penderfyniadau cadarn. Mae hyn yn cynnwys gwaith cynllunio a gweinyddu holl gyfarfodydd Y Bwrdd, Pwyllgorau a'r Pwyllgor a'r holl bwyllgorau'r Tîm Rheoli Gweithredol - gan gyfuno'r gwaith o wneud penderfyniadau, rheoli risgiau strategol, llif gwybodaeth a phrosesau sicrhau. Bydd hyn yn cefnogi'r diwylliant, yr ymddygiadau, y systemau a'r prosesau sy'n cynrychioli sefydliad sy'n cael ei lywodraethu'n dda ac yn perfformio'n uchel.

Mae deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r prosesau a'r rheolaethau sy'n rhoi sicrwydd i'r Prif Swyddog Gweithredol fel Swyddog Cyfrifyddu fod Cymwysterau Cymru yn cyflawni ei rwymedigaethau rheoleiddio statudol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol arall.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Closing date: Dydd Iau 10 Ionawr 2019 – hanner dydd

Interviews: Dydd Gwener 25 Ionawr 2019

Ystadegydd (Swyddog Ystadegol Uwch)

Band 3 - £29,100 - £34,750

Dyma gyfle i secondiad am 6 - 9 mis, sydd ar gael ar sail lawn-amser, er y gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Croesawir ceisiadau am secondiad symud ar draws neu fel dyrchafiad dros dro.

Bydd gofyn i ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer sefyll prawf ystadegol fel rhan o'r broses gyfweld.

Diben y tîm Ystadegau yw darparu data a gwybodaeth am gymwysterau a chyrff dyfarnu sy'n gweithredu yng Nghymru ac arferion asesu a chymwysterau yn y DU a ledled y byd. Bydd y tîm yn darparu gwasanaethau arbenigol i'r sefydliad er mwyn ei alluogi i ddatblygu polisïau a chyflawni gweithrediadau yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Closing date: Dydd Iau 10 Ionawr 2019 – hanner dydd

Interviews: Dydd Mercher 23 Ionawr 2019