Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.  

Rheolwr Cymwysterau - Asesu Effaith a Rheoli Buddion (gyfnod penodol)

Mae'r gwaith hwn yn waith proffil uchel a dylanwadol. Bydd y Rheolwyr Cymwysterau yn y Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau. Bydd yn cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu. 

Bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ymgymryd â rôl flaenllaw wrth ddatblygu a gweithredu dull o ddiffinio, asesu ac olrhain buddion ac effeithiau posibl cynigion sy'n dod i'r amlwg ar gyfer dylunio TGAU newydd a chymwysterau eraill y bwriedir iddynt gefnogi'r Cwricwlwm newydd i Gymru. Byddant hefyd yn chwarae rhan ganolog wrth gynllunio ar gyfer gweithredu'r newidiadau arfaethedig yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys gweithio'n effeithiol gydag ystod eang o randdeiliaid mewnol ac allanol i helpu i gipio a phrofi effeithiau a buddion posibl, nodi gofynion ar gyfer gweithredu'n llwyddiannus a datblygu cynlluniau ar gyfer mynd i'r afael â'r rhain. Wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, bydd angen cyflwyno canfyddiadau yn effeithiol i gynulleidfaoedd mewnol ac allanol er mwyn helpu i lywio ac egluro penderfyniadau sy'n ymwneud â dylunio a gweithredu cymwysterau newydd.

Mae hon yn rôl lawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Bydd y rôl dymor penodol yn rhedeg tan 31 Awst 2024 o er mwyn cyflenwi gwaith ychwanegol sy’n gyfyngedig o ran amser a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir y swyddi hyn yn barhaol.

Cyflog a buddion: Band 4 £39,310- £47,000 y flwyddyn. Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Medi 2021 - hanner dydd

Cyfweliad: 11 Hydref 2021

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Rheolwr Cymwysterau (gyfnod penodol, dau gyfle ar gael)

Mae'r gwaith hwn yn waith proffil uchel a dylanwadol. Bydd y Rheolwyr Cymwysterau o fewn y Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau. Bydd yn cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu. 

Bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ymgymryd â rôl flaenllaw o ran gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu a diffinio ein disgwyliadau a'n gofynion ar gyfer y cymwysterau newydd a sicrhau bod y cymwysterau, ar ôl iddynt gael eu datblygu, yn addas at y diben a bod y darparwyr dysgu yn barod i'w cynnig. Mae rhai Rheolwyr Cymwysterau yn ymwneud â chaffael a rheoli contractau ar gyfer datblygu'r cymwysterau hynny.

Ein nod yw penodi un siaradwr Cymraeg rhugl o'r ymarfer recriwtio hwn.

Mae hon yn rôl lawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Bydd y rôl dymor penodol yn rhedeg tan 31 Awst 2024 o er mwyn cyflenwi gwaith ychwanegol sy’n gyfyngedig o ran amser a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir y swyddi hyn yn barhaol.

Cyflog a buddion: Band 4 £39,310- £47,000 y flwyddyn. Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Medi 2021 - hanner dydd

Cyfweliad: 11 Hydref 2021

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Swyddog Cymwysterau

Mae'r cyfle hwn ar gael o fewn y Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau a bydd yn golygu gweithio ar y prosiect Cymwys ar gyfer y Dyfodol. Nod y prosiect hwn yw datblygu cymwysterau TGAU a chymwysterau eraill i gefnogi'r Cwricwlwm newydd i Gymru. Prif ffocws y rôl fydd cefnogi sawl gweithgor sy'n cael eu sefydlu i ddatblygu a phrofi syniadau ar gyfer sut y dylid llunio cymwysterau newydd. Disgwyliwn y bydd y rôl yn gweithio ar draws un neu fwy o feysydd dysgu a phrofiad y cwricwlwm (MDaPh).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y rôl hon yn canolbwyntio i ddechrau ar gefnogi gweithgorau lefel pwnc, dan gadeiryddiaeth rheolwr Cymwysterau ac sy'n cynnwys arbenigwyr allanol, staff cyrff dyfarnu ac athrawon wrth eu gwaith. Mae gan bob grŵp y dasg o ddatblygu a mireinio cynigion dylunio lefel uchel ar gyfer un neu fwy o gymwysterau TGAU newydd. Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys cefnogi perfformiad a rheolaeth contractau aelodau grŵp yn effeithiol, adolygu a rhoi sylwadau ar allbynnau'r grŵp, cysylltu â chydweithwyr ar draws gweithgorau eraill, cynnal cofnodion cywir ac amserol o benderfyniadau ac allbynnau a helpu i gynnal dull cyson ar draws y prosiect.

Mae'r swyddi’n rhai llawn amser ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gweithio amgen, gan gynnwys rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog a buddion: Band 3 - Ystod cyflog £30,600 - £37,410 y flwyddyn. Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 4 Hydref - Hanner dydd

Cyfweliad: Cynhelir y rhain ar-lein yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 18 Hydref 2021.

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

Ar hyn o bryd mae pob gweithiwr yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu beth fydd ein dull gweithredu pan fydd gweithleoedd yn dychwelyd i rywbeth mwy normal. Rydym yn ystyried opsiynau hyblyg ond nid yw'r rhain wedi'u penderfynu eto a bydd y rôl yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd weithio yn y swyddfa am gyfran o'r wythnos.