Sut i wneud cais

I wneud cais, yn Gymraeg neu Saesneg, llenwch y ffurflen gais a chyflwynwch CV, a nodwch y rôl yr hoffech wneud cais amdani. Dylech dalu sylw arbennig i'r meini prawf hanfodol a darparu esiamplau yn seiliedig ar dystiolaeth o'ch profiad blaenorol sy'n arddangos eich gallu i ddiwallu'r meini prawf hyn a'r rheini a restrir fel rhai dymunol. Dylech anelu at sicrhau nad yw eich datganiad personol yn fwy na 2,500 o eiriau.

Dylech hefyd gyflwyno CV a fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt, manylion am eich rôl bresennol (gan gynnwys cyflog) a’ch rolau blaenorol, eich cymwysterau ac unrhyw wybodaeth bersonol berthnasol arall. 

Dylech ddarparu gwybodaeth am eich cyflogwyr blaenorol am o leiaf y tair blynedd diwethaf a dylech nodi dau ganolwr, fydd yn gorfod cynnwys eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar. Os ydych wedi gadael yr ysgol neu'r coleg yn ddiweddar ac nad ydych wedi cael profiad gwaith yna gwnewch yn siŵr mai eich cyn athro, darlithydd, pennaeth neu diwtor personol yw un o'ch canolwyr.

Gallwch gyflwyno eich cais trwy e-bost i recruitment@qualificationswales.org neu drwy’r post i:

Recriwtio, Cymwysterau Cymru
Imperial Park
Lôn Pencarn
Casnewydd
NP10 8AR

Cwblhewch ac amgaewch gopi o'r Furflen Gais Recriwtio a'r Ffurflen Monitro Recriwtio gyda eich cais. Lawrlwythwch gopïau yma ac yma.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â recruitment@qualificationswales.org