A fydd graddau eleni yn dal dŵr yn y dyfodol?

Gyda’r ffocws ar hyn o bryd ar adfer yr economi, mae cryn drafod ar ail-ystyried sut fath o ddyfodol yr ydym eisiau, a pha lwybrau y dylem ddilyn i’w gyrraedd.

Gan Ceri Assiratti, Rheolwr Gwasanaethau Pobl, Admiral Group 

Tra bo hyn yn digwydd, bydd llawer o bobl ifanc yn meddwl yn ddwys wrth ddisgwyl eu canlyniadau a cheisio cynllunio eu camau nesaf. Dyw hynny ddim gwahanol i’r arfer, wrth gwrs, ond y gwahaniaeth mawr yn 2020 yw na fydd y graddau hynny’n cael eu cyfrifo yn ôl y drefn arferol. Mae’n gyfnod o bryder i bawb, ac mae hynny’n ddealladwy. 

Fel un o brif gyflogwyr Cymru, mae gan Admiral brofiad â cheisiadau swyddi gan bobl o bob oed a phob math o gymwysterau. Un o’r cwestiynau sy’n peri pryder mawr i bobl ifanc eleni yw: ‘A fydd dosbarth 2020 yn cael ei drin yn wahanol i flynyddoedd eraill?  

Yr ateb syml yw - ddim o gwbl. I gyflogwyr, bydd canlyniadau eleni gyfwerth â rhai pob blwyddyn arall, gan ein bod ni’n ymddiried yn y systemau sydd wedi’u sefydlu i ddyfarnu graddau cywir. Rydym yn ymddiried mewn cymwysterau ac rydym yn ffyddiog fod yr ysgolion, y colegau, y byrddau arholi, a’r rheoleiddwyr oll yn cydweithio i warchod eu cywirdeb eleni. 

Hoffwn dawelu dysgwyr a’i teuluoedd y bydd graddau eleni'r un mor gadarn ag unrhyw flwyddyn arall.  

Ond mae'n bwysig cydnabod y bydd y graddau hyn yn gredadwy dim ond os ydyn nhw'n debyg i flynyddoedd blaenorol. 

Pe bai graddau eleni yn cael eu chwyddo’n sylweddol y tu hwnt, gan roi darlun rhy wych o’r sefyllfa, byddai’n rhaid amau hygrededd hynny. 

Dyna pam mae safoni mor bwysig, oherwydd ei fod yn adeiladu amddiffyniad yn erbyn set o ganlyniadau afrealistig na fyddai'n gredadwy nac yn dal hyder y cyhoedd. 

Dangosodd yr ymgynghoriad diweddar dan ofal Cymwysterau Cymru fod y mwyafrif o bobl yn cytuno y dylai canlyniadau eleni, ar lefel genedlaethol, fod yn debyg i rai'r blynyddoedd blaenorol, gan leihau’r perygl o annhegwch i ddysgwyr gydag amser. Mae’n egwyddor bwysig wrth sefydlu hyder a hygrededd yn y canlyniadau y mae dysgwyr eleni yn eu haeddu. 

Yn y pen draw, wrth geisio am swyddi, dyw graddau ond yn cynrychioli rhan o hanes person. Mae’n bwysig cofio fod cyflogwyr yn edrych ar mwy na dim ond canlyniadau. 

Un rhinwedd sy’n bwysig i weithlu heddiw, o blith yr holl bethau y mae sefydliadau’n chwilio amdanynt, yw cadernid personol. O ystyried yr amseroedd anodd hyn, mae hynny'n gryfder pwysig i'w gofio.

Cyhoeddwyd 8 Gorffennaf 2020