Dod o hyd i atebion i'r her fawr hon

Mae'r pandemig wedi achosi cymaint o heriau i gynifer o bobl dros y misoedd diwethaf - materion nad oeddem erioed wedi meddwl y byddai'n rhaid i ni eu profi yn ystod ein hoes ni.

philip blaker Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

Dim ond un o'r heriau hynny yw canslo arholiadau. Mae'n sefyllfa nad oeddem ni erioed yn meddwl y byddai'n rhaid i ni ddelio â hi. 

Ond yn wyneb yr amhariad hwn rydym wedi canolbwyntio ar fuddiannau dysgwyr a sefydlu ffordd o ddyfarnu'r graddau tecaf posibl yn yr amgylchiadau hyn. 

Rwy'n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd i bawb a oedd i fod i sefyll arholiadau eleni. Mae hefyd yn cael effaith fawr ar y rhai sy'n paratoi ar gyfer arholiadau yn 2021. 

Mae creu system newydd i sicrhau bod graddau'n cael eu dyfarnu mor deg â phosibl ledled Cymru yn cymryd amser. Fel yr wyf wedi dweud o'r blaen, nid oes atebion cyflym ar gyfer y sefyllfa a ddaeth i’n rhan yn ôl ym mis Mawrth pan gaewyd ysgolion a chanslwyd arholiadau. Dyna pam y gwnaethom lansio ymgynghoriad i gael gwybod beth oedd eich barn am y nodau a fydd yn sail i’r broses o ddyfarnu graddau'r haf hwn. 

Mae'r ymateb i'n hymgynghoriad – cawsom 4,000 o sylwadau, mwy na hanner gan y dysgwyr eu hunain – yn profi ein bod yn iawn i ofyn beth yw eich barn am ein cynlluniau. 

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein canfyddiadau a'n penderfyniadau o ganlyniad i'r ymgynghoriad, a gallwch weld y manylion yma ar ein gwefan.

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'r hyn a gynigiwyd yn wreiddiol ac rydym bellach wedi nodi'r gofynion ar gyfer y broses apelio a'r pedwar nod a fydd yn sail i'r model safoni ystadegol y bydd CBAC yn ei ddefnyddio. Dyma’r nodau: 

  • Bydd yr holl ddysgwyr y cyflwynir gradd asesu canolfan a threfn restrol ar lefel cymhwyster ar eu cyfer yn derbyn gradd.  
  • Bydd canlyniadau cenedlaethol yn gymharol debyg i'r rhai mewn blynyddoedd blaenorol er mwyn lleihau'r risg o annhegwch i ddysgwyr dros amser ac er mwyn cynnal hyder y cyhoedd; 
  • Cyn belled ag y bo modd, ni fydd y broses ar gyfer dyfarnu graddau yn rhoi dysgwyr o dan anfantais systematig, gan gynnwys y rhai â nodweddion a warchodir gan ddeddfwriaeth cydraddoldeb; 
  • Bydd y model safoni yn defnyddio ystod o dystiolaeth i gyfrifo'r graddau y byddai dysgwyr wedi bod yn debygol o’u cyflawni, pe baent wedi gallu cwblhau eu hasesiadau. 

Rydym wedi ystyried yr holl ymatebion i wneud yn siŵr bod dysgwyr yn cael graddau sy'n gadarn ac sydd yr un mor werthfawr â’r rhai a ddyfernir mewn unrhyw flwyddyn arall. Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd amser i ymateb i'n hymgynghoriad, a byddwn yn annog pawb i ddarllen ein canfyddiadau a'n hadroddiadau penderfyniadau.

Cyhoeddwyd 29 Mehefin 2020