Cyhoeddi graddau ar gyfer cymwysterau haf 2020 - 20 Mawrth 2020

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo arholiadau ar gyfer haf 2020, rydym yn gweithio gyda CBAC i sefydlu'r ffordd decaf i roi graddau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd iawn i ddysgwyr, gweithwyr addysg proffesiynol, rhieni ac unrhyw un arall y mae datblygiadau iechyd cyhoeddus difrifol a chyflym, a sefyllfa sydd y tu hwnt i'w rheolaeth, yn effeithio arnynt. 

Mae gan bobl lawer o gwestiynau ynglŷn â sut y bydd hyn yn gweithio’n ymarferol. Er na chawn yr holl atebion hyd nes y byddwn wedi gweithio'n ofalus drwy'r manylion a'r dadansoddi, gallwn roi syniad o’n dull gweithredu. 

Bydd graddau ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Byddant yn seiliedig ar gyfuniad o ffactorau a all gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma, er enghraifft, canlyniadau UG ar gyfer graddau Safon Uwch, a graddau safonedig a asesir gan athrawon. 

Bydd graddau a asesir gan athrawon yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gyflawni ar ddiwedd y cwrs. Mae angen iddynt gynrychioli dyfarniad teg, rhesymol ac wedi'i ystyried yn ofalus o'r radd fwyaf tebygol y gellid ei gyflawni mewn amgylchiadau arferol. Mae hwn yn ddyfarniad proffesiynol sy'n seiliedig ar y wybodaeth asesu gyfun a gedwir ar gyfer y dysgwr hwnnw a bydd yn farn gyfannol yn hytrach nag yn canolbwyntio ar un ffynhonnell dystiolaeth fel ffug arholiadau. Nid graddau targed na graddau dyheadol yw'r rhain ac nid ydynt yn gysylltiedig â mesurau perfformiad, sydd wedi'u hatal am eleni gan Lywodraeth Cymru. 

O ystyried pwysigrwydd clir canlyniadau TGAU, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau ar gyfer symud ymlaen i addysg, gwaith a bywyd, rydym yn blaenoriaethu'r cymwysterau hyn. Nid ydym yn bwriadu cyhoeddi graddau ar gyfer Safon UG nac ar gyfer asesiadau uned a gymerir gan ddysgwyr Blwyddyn 10 yn yr un modd. Ar gyfer y dysgwyr hynny, rydym yn edrych ar amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys y cyfle i sefyll arholiadau mewn cyfresi arholiadau dilynol. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion am y cynlluniau hynny cyn gynted ag y gallwn. 

Rydym yn dal i ystyried y ffordd decaf o roi graddau i ddysgwyr sy'n astudio cymwysterau ar wahân i TGAU a Safon Uwch.  Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig ledled y DU, felly rydym yn gweithio gyda chyd-reoleiddwyr, byrddau arholi a llywodraethau ledled y DU i sicrhau cysondeb. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion am y cynlluniau hynny cyn gynted ag y gallwn.  

Rhan bwysig o'n hymdrechion i gydlynu gweithgareddau fydd cytuno ar y dyddiadau y bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi. O ystyried natur y graddau sy'n cael eu cyhoeddi eleni, ni fydd adolygiad o farcio yn y ffordd arferol. 

Rydym yn gweithio'n galed i roi mwy o eglurder, cyn gynted â phosibl, a byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd.