Dyfarnu yn 2021

Yn yr adran hon cewch ddiweddariadau rheolaidd yn ymwneud â dyfarnu cymwysterau ym mlwyddyn academaidd 2020-21.

Gwyddom fod pandemig COVID-19 yn creu llawer o bwysau ac ansicrwydd ychwanegol i ddysgwyr ac athrawon. Ein nod yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am y datblygiadau a'r cynlluniau diweddaraf. 

Rydym yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr o bob rhan o'r sector addysg i ystyried yr holl ffyrdd y gallai dyfarnu ddigwydd.

Ein blaenoriaeth yw rhoi cymaint o eglurder a sicrwydd â phosibl ynglŷn â sut y bydd asesu a dyfarnu yn gweithio eleni, fel bod dysgwyr ac athrawon/ymarferwyr yn gwybod beth sydd i'w ddisgwyl ac yn gallu parhau i ganolbwyntio ar eu haddysgu a'u dysgu. 

    

TGAU, Safon UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau  

Ar hyn o bryd, rydym yn tybio y bydd arholiadau ac asesiadau'n cael eu cynnal yn 2021. Ar y sail honno, rydym wedi cytuno â CBAC ar amrywiaeth o addasiadau ar gyfer yr hyn a gaiff ei asesu. 

Yn y cyfamser, rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, CBAC a rhanddeiliaid o bob rhan o'r sector addysg i gytuno ar drefniadau amgen os na all arholiadau ddigwydd, naill ai i rai neu i bob dysgwr. Gwyddom fod ysgolion, colegau a dysgwyr yn awyddus i wybod mwy am y cynlluniau hyn. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. 

Yn Lloegr mae trafodaethau ar amserlenni arholiadau'r haf nesaf, ac rydym yn cadw llygad barcud arnynt ac yn ystyried y goblygiadau i ddysgwyr a chanolfannau yng Nghymru. Mae rhai pynciau TGAU, UG a Safon Uwch sydd hefyd yn cael eu dyfarnu mewn rhannau eraill o'r DU. Rydym yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr eraill ac adrannau'r llywodraeth i gytuno ar y dull o ymdrin â'r rhain.  

Rydym wedi ysgrifennu at ysgolion a cholegau yng Nghymru i egluro sut rydym yn datblygu trefniadau ar gyfer dyfarnu yn 2021.

Cymwysterau Galwedigaethol 

O ran cymwysterau galwedigaethol a ddyfernir yng Nghymru yn unig, mae'r addasiadau canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol.  

  • Mae’r addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant cymeradwy wedi'u cyhoeddi gan y Consortiwm ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.  
  • Cytunwyd ar addasiadau ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau eu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru cyn 30 Tachwedd ym mis Ebrill fel rhan o'r gwaith ar drefniadau 2020. Gellir gweld y manylion hyn ar wefan Cymwysterau Cymru. 

O ran cymwysterau a ddyfernir mewn rhannau eraill o'r DU, rydym yn parhau i weithio'n agos gyda rheoleiddwyr Lloegr (Ofqual) a Gogledd Iwerddon (CCEA Regulation) a chyrff dyfarnu i ddatblygu addasiadau a senarios posibl ar gyfer dyfarnu yn haf 2021. 

Lle cynigir cymwysterau galwedigaethol ledled y DU, mae hi’n bwysig ein bod yn cymryd ymagwedd gyffredin er mwyn sicrhau tegwch i bob dysgwr. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr yn y DU i ddod o hyd i atebion ar gyfer cymwysterau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar ddysgwyr yng Nghymru.