Amrywiad yng nghanlyniadau cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch 2021

Mae'r datganiad hwn yn cyflwyno ystadegau ar newidiadau yng nghanlyniadau’r cymwysterau cyffredinol a wnaed i Gymru (cymeradwy) a welir gan ysgolion a gynhelir.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 24 Medi, 2021
Y Cyfnod a drafodir: Cyfres haf 2021
Diweddariad nesaf: Medi 2022 (Dros Dro)

Mae'r data'n cynnwys canlyniadau cyfresi haf ar gyfer y grŵp oedran ffocws yn unig. Er mwyn galluogi cymariaethau dros amser, cyflwynir ystadegau ar gyfer y pynciau a gyflwynwyd gyntaf yn y rownd olaf o ddiwygio (a elwir yn bynciau cam 1).

Oherwydd gwahanol drefniadau dyfarnu, ni ellir cymharu'r ystadegau ar gyfer 2020 a 2021 yn uniongyrchol. Er gwaethaf y ffaith nad yw'r data'n deillio o systemau asesu y gellir eu cymharu'n uniongyrchol, mae cymariaethau'n cael eu gwneud i helpu defnyddwyr i ddeall sut mae gwahanol ganlyniadau cenedlaethol yn 2020 a 2021 wedi chwarae allan ar lefel ysgol o gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Dylid cadw cyfyngiadau ar gymaroldeb mewn cof wrth ddehongli newidiadau mewn canlyniadau. Er mwyn osgoi gwerthoedd eithafol anghynrychioliadol oherwydd niferoedd isel yn ymgeisio, mae'r data wedi'i gyfyngu ym mhob TGAU yn amodol ar ganolfannau sydd ag o leiaf 20 ymgais. Mae'r dadansoddiad ar gyfer UG a Safon Uwch wedi'i agregu i bob pwnc cam 1 oherwydd niferoedd isel o ganolfannau mewn rhai pynciau.


Pwyntiau Allweddol:

  • Ar gyfer y pynciau TGAU a gynhwyswyd, roedd canolfannau a welodd gynnydd yn 2020 yn tueddu i weld cynnydd llai yn 2021, er bod y patrwm hwn yn wan iawn ar gyfer A* ac yn wan ar gyfer A*-C (cydberthynas o -0.05 ar gyfer A*, a -0.30 ar gyfer A*-C)

  • Ar gyfer y pynciau UG a gynhwyswyd, roedd canolfannau a welodd gynnydd yn 2020 yn tueddu i weld cynnydd llai yn 2021, er bod y patrwm hwn yn wan (cydberthynas o -0.36 ar gyfer A, a -0.34 ar gyfer A-C)

  • Ar gyfer pynciau Safon Uwch a gynhwyswyd, roedd canolfannau a welodd gynnydd yn 2020 yn tueddu i weld cynnydd llai yn 2021, er bod y patrwm hwn yn gymedrol ar gyfer A* ac yn wan iawn ar gyfer A*-C (cydberthynas o -0.42 ar gyfer A*, a -0.02 ar gyfer A*-C)

  • O gymharu canlyniadau 2021 â chanlyniadau 2019 (blwyddyn ddiweddaraf yr asesiadau arholiad) gwelodd y mwyafrif o ganolfannau gynnydd ar draws TGAU, UG a Safon Uwch, ond roedd amrywiad sylweddol yn y newidiadau ar draws
    canolfannau. Yn gyffredinol, bu cynnydd mwy mewn canlyniadau canolfannau ar UG a Safon Uwch na TGAU, yn unol â chynnydd mwy mewn canlyniadau ar gyfer UG a Safon Uwch.


Cysylltu

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 253
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org


Ymholiadau gan y cyfryngau
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Amrywiad yng nghanlyniadau cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, Haf 2020

Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2019 Cymru