Amrywiad yng nghanlyniadau cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, Haf 2020

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno ystadegau ar yr amrywiad yng nghanlyniadau'r arholiadau. Ar gyfer 2020 mae'r datganiad hwn wedi'i ehangu'n sylweddol i gynnwys mwy o ddadansoddiad.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Llun 12 Hydref, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Cyfres haf 2020
Diweddariad nesaf: Medi 2021 (dros dro)

Pwyntiau Allweddol: 

  • Mae'r gwahaniaeth rhwng graddau safonedig, graddau asesu canolfannau (GACau), a graddau diwygiedig yn haf 2020 gan ganolfannau yn dangos:

– Ar gyfer Safon Uwch, mewn cymhariaeth â'r graddau safonedig, cynyddodd GACau sgôr gradd cyfartalog canolfan o 0.5 gradd, ar gyfartaledd. Cynyddodd y graddau diwygiedig, mewn cymhariaeth â'r graddau safonedig, sgôr gradd cyfartalog y ganolfan 0.6, ar gyfartaledd.

  • Mae'r gwahaniaeth rhwng graddau safonedig, GACau, a graddau diwygiedig yn ôl math o ganolfan yn dangos:

– Ar gyfer Safon Uwch, mewn cymhariaeth â'r graddau safonedig, cynyddodd GACau sgôr gradd cyfartalog y ganolfan 0.3 ar gyfer colegau/AB, 0.5 ar gyfer canolfannau annibynnol, a 0.7 ar gyfer canolfannau uwchradd. Cynyddodd y graddau diwygiedig, mewn perthynas â'r graddau safonedig, sgôr gradd cyfartalog y ganolfan 0.4 ar gyfer colegau/AB, 0.6 ar gyfer canolfannau annibynnol, a 0.7 ar gyfer canolfannau uwchradd. Ar gyfer colegau/AB a chanolfannau annibynnol, mae'r ystadegau hyn yn seiliedig ar samplau bach ac felly nid ydynt yn gadarn. 

  • Mae tystiolaeth o amrywiad annodweddiadol mewn canlyniadau ar gyfer Safon Uwch, UG a TGAU dros amser. Gweler hefyd ein trosolwg canlyniadau1. Mae tystiolaeth hefyd bod effaith y cynnydd mewn canlyniadau yn wahanol ar wahanol bwyntiau yn y raddfa radd, gyda newidiadau mwy amlwg yng nghanol y trothwyon gradd cronnus. 

  • Mae tystiolaeth o amrywiad anghyson mewn canlyniadau yn ôl pwnc ar gyfer Safon Uwch, UG a TGAU.
     
  • Mae tystiolaeth o amrywiad anghyson mewn canlyniadau ar draws canolfannau, mathau o ganolfannau, awdurdodau lleol, a chonsortia rhanbarthol ar gyfer Safon Uwch, UG a TGA 

Manylion cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Wasg 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2019 Cymru