Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer TGAU a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2020/21

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 5 Tachwedd, 2021
Y Cyfnod a drafodir: Blwyddyn academaidd 2020/21
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2022 (Dros Dro)

Mae'r data yn y datganiad hwn yn anghyflawn. Ar adeg cyhoeddi, nid oedd un corff dyfarnu wedi darparu data ar gyfer cyfres Mehefin 2021. Disgwylir i'r data coll gynrychioli llai nag 1% o gyfanswm y tystysgrifau ar gyfer y gyfres, felly rydym wedi dewis peidio ag oedi cyn cyhoeddi'r ystadegau hyn. Caiff yr ystadegau hyn eu diwygio ar ôl i ni dderbyn y data sy'n weddill.

Pwyntiau Allweddol:

  • Dyfarnwyd 339,400 o dystysgrifau TGAU yn 2020/21, cynnydd o 2.5 y cant.
  • Dyfarnwyd 78,380 o dystysgrifau UG a Safon Uwch yn 2020/21, cynnydd o 0.3 y cant. Cafodd y cynnydd hwn ei ysgogi'n bennaf gan gynnydd mewn tystysgrifau Safon Uwch tra bo tystysgrifau UG wedi gostwng.
  • At ddibenion yr ystadegau hyn, cyfrifir cofrestriad fel dysgwr sy'n cael ei gyflwyno ar gyfer asesiad unigol. Ar gyfer haf 2021, cafodd arholiadau eu canslo, ac ni chafodd dysgwyr eu cofrestru ar gyfer asesiadau unigol. Yn hytrach, gwnaed cofrestriadau i ddysgwyr dderbyn gradd cymhwyster gyffredinol. O ganlyniad, nid yw'r diffiniad o gofrestriad a ddefnyddir yn y datganiad hwn yn berthnasol i haf 2021. Felly, nid yw data cofrestriadau wedi'i gynnwys yn y datganiad hwn ar gyfer haf 2021. Nid effeithir ar gyfanswm data tystysgrifau ac fe'i darperir ar gyfer haf 2021 yn nhabl 3.
  • I gael gwybodaeth am gofrestriadau ar lefel cymhwyster yn haf 2021, yn ogystal â sylwebaeth ar ffactorau allanol a allai fod wedi dylanwadu ar newidiadau mewn cofrestriadau, gweler ein datganiad ystadegol "Cofrestriadau dros dro ar gyfer Arholiadau Haf 2021 yng Nghymru - TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau".
  • Y diffiniad o gofrestriad hwyr at ddibenion ystadegol yw cofrestriad a ddaeth i law ar ôl hanner nos ar y dyddiad cau ar gyfer pob cyfres arholiadau. Mae gan gyrff dyfarnu ddyddiadau gwahanol y codir ffi hwyr ar eu hôl ac, felly, nid yw'r ystadegau ar gyfer cofrestriadau hwyr o reidrwydd yn cynrychioli nifer y cofrestriadau y codwyd ffi hwyr mewn perthynas â nhw.
  • Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data a allai gael ei effeithio gan ganslo arholiadau haf 2020, Ionawr 2021 a haf 2021 o ganlyniad i bandemig COVID-19. Gall patrymau mewn cofrestriadau fod yn wahanol i flynyddoedd blaenorol ac efallai na fyddant yn gynrychioliadol o sut y byddai cofrestriadau wedi edrych pe bai arholiadau wedi mynd rhagddynt yn ôl yr arfer.
  • Oherwydd effaith y pandemig, nid oes modd cymharu ffigurau ar gyfer 2019/20 a 2020/21 yn uniongyrchol â'i gilydd nac unrhyw flynyddoedd eraill.

 

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: statistics@qualificationswales.org

 

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: comms@qualificationswales.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.