Cofrestriadau dros dro ar gyfer Arholiadau Haf 2022 yng Nghymru - TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau ar gyfer Arholiadau Haf 2022 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 20 Mai, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2022
Diweddariad nesaf: Mai 2023 (dros dro)

Pwyntiau Allweddol

Haf 2022 yw'r gyfres haf gyntaf lle bydd dysgwyr yn sefyll arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch ers 2019. Yn 2020 a 2021, cafodd graddau eu pennu gan ganolfannau. Bydd y gwahanol ddulliau hyn o ddyfarnu graddau wedi effeithio ar ffigurau cofrestru yn y datganiad hwn, yn ogystal ag aflonyddwch arall oherwydd pandemig COVID-19.

TGAU

 • Gwnaed 318,590 o gofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2022. Mae hyn wedi gostwng 5.1% o'i gymharu â'r cofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2021.
 • O'i gymharu â 2019, yr haf diwethaf i ddysgwyr sefyll arholiadau, mae nifer y cofrestriadau yn 2022 wedi cynyddu 4.2%.
 • Dysgwyr Blwyddyn 11 yw'r rhai mwyaf tebygol o gofrestru ar gyfer TGAU yn yr haf, gan gyfrif am 86.9% o gyfanswm y cofrestriadau TGAU yr haf hwn. Bu gostyngiad o 5.7% yn nifer y cofrestriadau Blwyddyn 11 yr haf hwn o gymharu â haf 2021.
 • Cafwyd 29,230 o gofrestriadau gan ddysgwyr Blwyddyn 10 yn haf 2022. Mae hyn yn gynnydd o 5.3% o'i gymharu â'r haf diwethaf, pan oedd 27,750.
 • Gostyngodd nifer y cofrestriadau Blwyddyn 12 neu uwch yr haf hwn, sy'n cynnwys 3.8% o gyfanswm y cofrestriadau TGAU.

Safon UG

 • Cafwyd 39,970 o gofrestriadau safon UG yn haf 2021 yng Nghymru, 8.5% yn llai nag yn haf 2021 a 4.0% yn llai nag yn 2019, yr haf diwethaf y cynhaliwyd arholiadau.
 • Cafwyd 37,150 o gofrestriadau gan ddysgwyr Blwyddyn 12, gan gyfrif am 92.9% o'r holl gofrestriadau. Mae hyn bron yr un fath â'r gyfran yn 2021, ond mae’n gyfran llawer mwy nag yn 2019 pan oedd 76.5% o'r cofrestriadau gan ddysgwyr Blwyddyn 12.
 • Mae nifer y cofrestriadau gan ddysgwyr Blwyddyn 13 wedi parhau i ostwng, gan ddisgyn 10.1% rhwng haf 2022 a haf 2021 a 76.1% rhwng haf 2022 a haf 2019. 

Safon Uwch

 • Cafwyd 36,310 o gofrestriadau Safon Uwch ar gyfer haf 2022, 0.5% yn fwy nag yn haf 2021.
 • Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i gofrestriadau gynyddu, yn dilyn nifer o flynyddoedd o ostyngiadau blynyddol.
 • Roedd y rhan fwyaf o'r cynnydd yn deillio o gofrestriadau gan ddysgwyr Blwyddyn 13, a gynyddodd 4.4% o gymharu â'r haf diwethaf, gan gyfrif am 92.2% o holl gofrestriadau Safon Uwch yr haf hwn.
 • Mae nifer y cofrestriadau Blwyddyn 14 ac uwch wedi gostwng 32.8% rhwng haf 2022 a haf 2021.

Mae nifer o ffactorau a all ddylanwadu ar newidiadau yn nifer y cofrestriadau ar gyfer grwpiau blwyddyn dros amser, er enghraifft newidiadau i'r canlynol:

 • Maint y boblogaeth;
 • Ymddygiad cofrestru, e.e. pryd y caiff dysgwyr eu cofrestru ar gyfer eu harholiadau TGAU;
 • Nifer y cymwysterau o bob math a sefir ar gyfartaledd;
 • Y mathau o gymwysterau ôl-16 a sefir.

Gan fod y datganiad hwn yn seiliedig ar gyfrifiadau o gofrestriadau ar lefel cymhwyster, nid yw'n bosibl i ni feintioli effaith ffactorau o'r fath. Rydym wedi gwneud sylwadau ar ffactorau sy'n dylanwadu ar newidiadau mewn cofrestriadau dim ond lle rydym yn hyderus y bydd y ffactorau hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig â newid.

Nodwch fod y datganiad llawn a’r tablau data cyfatebol ar gael yn y blwch lawrlwytho.

Cysylltwch â

Ystadegydd:

Ffôn: 01633 373 250

ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: wasg@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.