Cofrestriadau dros dro ar gyfer arholiadau Haf 2018 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau, a thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2

Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data dros dro ar gofrestriadau ar gyfer cymwysterau TGAU, Lefel UG, Safon Uwch, y Dystysgrif Her Sgiliau, a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 yn 2018 i Gymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 24 Mai, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2018
Diweddariad nesaf: Mai 2019 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol

Cymwysterau TGAU

 • Cafwyd 290,640 o gofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2018, sef gostyngiad o 13.0 y cant o gymharu â'r cofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2017.
 • Blwyddyn 10 a Blwyddyn 9 neu is oedd y grwpiau blwyddyn â'r gostyngiad cyfrannol mwyaf mewn cofrestriadau TGAU yr haf hwn o gymharu â'r llynedd. Y gostyngiadau hyn oedd y prif reswm am y gostyngiad cyffredinol mewn cofrestriadau TGAU yr haf hwn.
 • Mae'n debygol mai'r cyhoeddiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2017 (gweler mesurau perfformiad) sydd i gyfrif am y gostyngiadau ym Mlwyddyn 10 neu is. Mae'r cyhoeddiad yn golygu y bydd graddau cyntaf a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn ysgol 2017/18 gan ddisgyblion Blwyddyn 10 neu iau yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad ysgolion.
 • Cofrestriadau Blwyddyn 11 oedd y mwyafrif o'r holl gofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2018, gydag 89.7 y cant yn ddysgwyr Blwyddyn 11. Mae'r gyfran hon wedi cynyddu o gymharu â 76.2 y cant yr haf diwethaf.
 • Mae dau gam o gymwysterau TGAU diwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru yn cael eu dyfarnu yr haf hwn. Roedd y cymwysterau diwygiedig hyn yn cyfrif am 209,445 (72.1 y cant) o holl gofrestriadau haf 2018.

Lefel UG

 • Cafwyd 44,995 o gofrestriadau lefel UG ar gyfer haf 2018 yng Nghymru, 8.1 y cant yn is o gymharu â haf 2017 (48,965 o gofrestriadau).
 • Mae hyn yn dangos bod nifer y cofrestriadau lefel UG yng Nghymru wedi bod yn gostwng ers haf 2015, gydag Ofqual yn nodi 57,030 o gofrestriadau yn haf 2015, a 52,260 o gofrestriadau yn haf 2016 yn ei Ddatganiad ar Gofrestriadau Arholiadau'r Haf y llynedd.
 • Gwelwyd y nifer fwyaf o gofrestriadau ym Mlwyddyn 12, gyda 34,170 o gofrestriadau yn haf 2018.
 • Gwelwyd gostyngiad mewn cofrestriadau ar gyfer pob grŵp blwyddyn yr haf hwn o gymharu â haf 2017.
 • Roedd 40,660 (90.4 y cant) o gofrestriadau o gyfanswm y cofrestriadau ar gyfer haf 2018 yn rhai ar gyfer cymwysterau diwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru.

Safon Uwch

 • Cafwyd 33,640 o gofrestriadau Safon Uwch ar gyfer haf 2018, 5.3 y cant yn is nag ar gyfer haf 2017 (35,525 o gofrestriadau).
 • Mae hyn yn dangos bod nifer y cofrestriadau Safon Uwch yng Nghymru wedi bod yn gostwng ers haf 2015, gydag Ofqual yn nodi 38,480 o gofrestriadau yn haf 2015, a 37,640 o gofrestriadau yn haf 2016 yn ei Ddatganiad ar Gofrestriadau Arholiadau'r Haf y llynedd.
 • Gwelwyd gostyngiad o 5.7 y cant mewn cofrestriadau Blwyddyn 13 yn haf 2018 (28,810 o gofrestriadau) o gymharu â haf 2017 (30,545 o gofrestriadau).
 • Gwelwyd gostyngiad o 5.9 y cant hefyd yn nifer y cofrestriadau Blwyddyn 14 neu uwch o gymharu â'r llynedd.
 • Roedd 22,690 (67.4 y cant) o gofrestriadau o gyfanswm y cofrestriadau ar gyfer haf 2018 ar gyfer cymwysterau diwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru.

Mae nifer o ffactorau a all ddylanwadu ar newidiadau yn nifer y cofrestriadau ar gyfer grwpiau blwyddyn dros amser, er enghraifft newidiadau i'r canlynol:

 • maint y boblogaeth;
 • ymddygiad cofrestru e.e. pryd y caiff dysgwyr eu cofrestru ar gyfer eu harholiadau TGAU;
 • nifer y cymwysterau o bob math a sefir ar gyfartaledd;
 • y mathau o gymwysterau ôl-16 a sefir.

Gan fod y datganiad hwn yn seiliedig ar nifer y cofrestriadau ar lefel cymhwyster, nid yw'n bosibl i ni feintioli effaith ffactorau o'r fath. Dim ond pan rydym yn hyderus bod ffactorau yn debygol o arwain at newid rydym wedi gwneud sylwadau ar ffactorau sy'n dylanwadu ar newidiadau yn nifer y cofrestriadau.

Nodwch fod y datganiad llawn a’r tablau data cyfatebol ar gael yn y blwch lawrlwytho.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 275
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org  

Y Wasg
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.