Cofrestriadau dros dro ar gyfer arholiadau Haf 2020 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau, a thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau ar gyfer Arholiadau Haf 2020 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau, a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 29 Mai, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2020
Diweddariad nesaf: Mai 2021 (Provisional)

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau ar gyfer Arholiadau Haf 2020 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau, a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2. 

Pwyntiau Allweddol 

Er gwaethaf yr amgylchiadau unigryw sy'n gysylltiedig â chyfres arholiadau haf 2020, a achoswyd gan bandemig COVID-19, casglwyd data cofrestriadau dros dro fel y byddai’n cael ei wneud fel rheol. 

TGAU 

 • Roedd 307,925 o gofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2020. Mae hyn yn gynnydd o 0.7% o gymharu â’r cofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2019. 
 • Cofrestriadau Blwyddyn 11 oedd y mwyafrif o'r holl gofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2020 gydag 88.9% yn ddysgwyr Blwyddyn 11. Mae'r gyfran hon yn ddigyfnewid ers yr haf diwethaf. 
 • Roedd gan Flwyddyn 9 neu'n is, Blwyddyn 10 a Blwyddyn 12 gynnydd cyfrannol mewn cofrestriadau TGAU yr haf hwn o gymharu â llynedd. Er gwaethaf y cynnydd cyffredinol, gwelwyd gostyngiad bach o 0.1% yng nghofrestriadau Blwyddyn 11 o gymharu â haf 2019. 
 • Mae tri cham o gymwysterau TGAU diwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng Nghymru yn cael eu dyfarnu'r haf hwn. Roedd 291,995 (94.8%) o gyfanswm cofrestriadau haf 2020 ar gyfer y cymwysterau diwygiedig hyn. 

Safon UG 

 • Cafwyd 42,445 o gofrestriadau safon UG ar gyfer haf 2020 yng Nghymru, 1.9% yn fwy na haf 2019 (41,645 o gofrestriadau). 
 • Mae'r cynnydd hwn yn atal y gostyngiad cyson a welwyd ers haf 2015, pan gafwyd 57,030 o gofrestriadau ar gyfer safon UG. 
 • Gwelwyd y nifer fwyaf o gofrestriadau ym Mlwyddyn 12, gyda 32,985 o gofrestriadau yn haf 2020. 
 • Gwelwyd cynnydd o 3.5% yng nghofrestriadau safon UG ym mlwyddyn 12 o gymharu â haf 2019, tra gwelodd yr holl grwpiau blwyddyn eraill ostyngiadau cyfrannol. 
 • Roedd 40,760 (96.0%) o gyfanswm cofrestriadau haf 2020 ar gyfer cymwysterau diwygiedig a gymeradwywyd i’w defnyddio yng Nghymru. 

Safon Uwch 

 • Cafwyd 31,095 o gofrestriadau Safon Uwch ar gyfer haf 2020, 4.5 % yn is nag ar gyfer haf 2019 (32,580 o gofrestriadau). 
 • Mae nifer y cofrestriadau Safon Uwch yng Nghymru wedi bod yn gostwng yn gyson o flwyddyn i flwyddyn ers haf 2015, pan gafwyd 38,480 o gofrestriadau. 
 • Mae cofrestriadau blwyddyn 13 wedi gostwng 4.4% yn haf 2020 (26,930 o gofrestriadau) o gymharu â haf 2019 (28,165 o gofrestriadau). 
 • Gwelwyd gostyngiad ar gyfer pob grŵp blwyddyn arall hefyd o gymharu â haf 2019. 
 • Roedd 27,735 (89.2%) o gyfanswm cofrestriadau haf 2020 ar gyfer cymwysterau diwygiedig a gymeradwywyd i’w defnyddio yng Nghymru. 

Mae nifer o ffactorau a all ddylanwadu ar newidiadau yn nifer y cofrestriadau ar gyfer grwpiau blwyddyn dros amser, er enghraifft newidiadau i'r canlynol: 

 • Maint y boblogaeth; 
 • Ymddygiad cofrestru e.e. pryd y caiff dysgwyr eu cofrestru ar gyfer eu harholiadau TGAU; 
 • Nifer y cymwysterau o bob math a sefir ar gyfartaledd; 
 • Y mathau o gymwysterau ôl-16 a sefir. 

Gan fod y datganiad hwn yn seiliedig ar gyfrifiadau o gofrestriadau ar lefel cymhwyster, nid yw'n bosibl i ni feintioli effaith ffactorau o'r fath. Rydym wedi gwneud sylwadau ar ffactorau sy'n dylanwadu ar newidiadau mewn cofrestriadau dim ond lle rydym yn hyderus y bydd y ffactorau hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig â newid. 

Nodwch fod y datganiad llawn a’r tablau data cyfatebol ar gael yn y blwch lawrlwytho. 

Cysylltwch â 

Ystadegydd: 

Ffôn: 01633 373 261 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Wasg 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.