Cynhadledd Cyrff Dyfarnu 2017

Ar 11 Rhagfyr, gwnaethom gynnal ein hail fforwm blynyddol ar gyfer cyrff dyfarnu.

Diolch i bawb a ddaeth i’r gynhadledd, a fu’n helpu i greu digwyddiad gwych!

Mae cyflwyniadau’r siaradwyr a’r papurau ar gael i’w lawrlwytho isod.

Os hoffech drafod unrhyw un o eitemau’r agenda yn fanylach, mae croeso i chi e-bostio cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

 

AGENDA SIARADWR

Croeso a chyflwyniadau  

Bwrw golwg dros y flwyddyn flaenorol ac edrych ymlaen

 

Philip Blaker  

Prif Swyddog Gweithredol

Diweddariad ar yr adolygiad o'r sector Adeiladu a'r adolygiad o'r sector TGCh

Cassy Taylor 

Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol 

Cyngor ar Dendro – gan ystyried profiadau o broses gomisiynu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Liz Frizi 

Pennaeth Caffael 

Alexis de Vere 

Rheolwr Cymwysterau

Ein dull gweithredu o ran monitro Cyrff Dyfarnu a Chymwysterau Galwedigaethol 

Denver Davies 

Head of Monitoring and Compliance 

Diweddariad ar yr adolygiad o'r broses Ddynodi 

Delyth Jones 

Pennaeth Cydnabod a Chymeradwyo 

Diweddaraf ar y Prosiect Data 

Sarah Jenkins 

Swyddog Cymwysterau

Ffactorau sy'n ysgogi'r galw am asesu drwy gyfrwng y Gymraeg 

Rachel Heath-Davies 

Pennaeth Polisi  

Osian Llywelyn 

Uwch Swyddog Polisi 

Grŵp 1  

Gweithdy ar ddyfodol e-asesu (cyfle i drafod rhwystrau i e-asesu, gan ystyried profiadau, buddiannau a heriau yn fanylach). 

 

Hazel Israel 

Qualifications Manager 

Andrew Shipway 

Qualifications Officer 

Grŵp 2 

Gweithdy ar atgyfnerthu Sicrhau Ansawdd mewnol  

(cyfle i drafod adborth o ddigwyddiadau DPP Mae Ansawdd yn Bwysig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol). 

Donna Hughes 

Rheolwr Cymwysterau

Dyfodol y sector Addysg Bellach yng Nghymru

Colegau Cymru 

Y sector Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru