Sesiynau ymgysylltu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Digwyddiadau Ymgysylltu ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Ar hyn o bryd mae Cymwysterau Cymru yn cydweithio â phartneriaid allweddol i ddatblygu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys datblygu Meini Prawf Cymeradwyo newydd sy'n gosod y gofynion sylfaenol ar gyfer cymhwyster. Fel rhan o'r gwaith datblygu hwn, rydym yn cydweithio â Chonsortiwm y corff dyfarnu o City & Guilds a CBAC i ymgysylltu ag arbenigwyr o'r sector a gofyn am adborth ar ein cynigion. Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfres o ddigwyddiadau Cymru gyfan i ymarferwyr, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, athrawon a darlithwyr, a byddwn yn rhannu agweddau ar y Meini Prawf Cymeradwyo. Yn ystod y digwyddiadau byddwn yn gwahodd cyfranogwyr i drafod nodau, strwythur, cynlluniau asesu, teitlau a graddio'r cymwysterau newydd.

Byddwn hefyd yn gofyn i'r rhai sy'n mynychu ystyried y cymorth a'r adnoddau sydd eu hangen i gyflwyno'r cymwysterau o fis Medi 2019. Yna byddwn yn defnyddio'r adborth o'r sesiynau i gryfhau'r Meini Prawf Cymeradwyo yn barod i'w cyhoeddi ym mis Mawrth 2018.

Yn dilyn y gwaith ymgysylltu a wnaed gan Cymwysterau Cymru, bydd y corff dyfarnu sef Consortiwm o City & Guilds London Institute a CBAC yn gwneud rhagor o waith ymgysylltu o ran y trefniadau asesu, beth fydd cynnwys pwnc llawn y cymhwyster ac unrhyw ystyriaethau eraill o ran ei gyflwyno. Bydd y Consortiwm yn rhoi gwybod i'r rhanddeiliad am y digwyddiadau ymgysylltu hyn maes o law.

Mae arolygon ar-lein ar gael hefyd, i chi roi eich adborth i ni ar ar y cynigion ar gyfer

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc) 

Lefel 2 Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) 

Lefel 3 Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) 

Lefel 3 Lefel 3 Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel 3 Safbwyntiau Damcaniaethol mewn Gofal (Llwybrau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant)

Lefel 4 Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd

Lefel 4 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion, Damcaniaethau a Chyd-destunau

Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Mae holiadur gwahanol ar gyfer pob cymhwyster. Cliciwch ar y dolenni uchod cyn y dyddiad cau at 4 Mai 2018 i rannu’ch barn ar-lein. Bydd holiaduron ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd eraill ar gael dros yr wythnosau nesaf.

Mae rhagor o wybodaeth am adolygiad Cymwysterau Cymru o'r cymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gael yma.

Amserlen Digwyddiadau Ymgysylltu ar gyfer cymwysterau newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant:

Qualification

Purpose

Location

Date (click on the link below to register)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lefelau 2 i 5)

Bydd y cymwysterau hyn yn galluogi unigolion i fynd ymlaen i gael cyflogaeth neu addysg uwch.

Caerdydd

20 Mawrth 2018

Caerfyrddin

26 Mawrth 2018

Casnewydd

28 Mawrth 2018

19 Ebrill 2018

24 Ebrill 2018

Abertawe

29 Mawrth 2018

Wrecsam

17 Ebrill 2018

Bangor

18 Ebrill 2018

Powys

23 Ebrill 2018