Fforwm i Gyrff Dyfarnu 2019

Ar 10 Rhagfyr, gwnaethom gynnal ein pedwerydd fforwm blynyddol ar gyfer cyrff dyfarnu.

Diolch i bawb a ddaeth i’r gynhadledd, a fu’n helpu i greu digwyddiad gwych!

Mae cyflwyniadau’r siaradwyr a’r papurau ar gael i’w lawrlwytho isod.

Os hoffech drafod unrhyw un o eitemau’r agenda yn fanylach, mae croeso i chi e-bostio cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

AGENDA

SIARADWR

Diweddariad rheoliadau

Denver Davies – Pennaeth Monitro a Chydymffurfio, Cymwysterau Cymru

Strategaeth Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog

Dr Rachel Heath-Davies – Pennaeth Polisi Strategol, Cymwysterau Cymru

Cynllunio ar lefel genedlaethol – datblygu'r sector ôl-16

Dr Lowri Morgans – Rheolwr Academaidd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Diwygio'r cwricwlwm – Cymwys ar gyfer y Dyfodol

Emyr George – Cyfarwyddwr Diwygio a Pholisi Cymwysterau, Cymwysterau Cymru

Gweithdai

A – Rheoleiddio er Budd y Cyhoedd

B – Defnyddio technoleg wrth asesu

 

A – Liz Brimble – Cyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru, ac Addasrwydd i Ymarfer, Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA)

B – Gavin Busuttil-Reynaud – Cyfarwyddwr, AlphaPlus

Gweithdai

A - Dod i adnabod QiW

B - Canllaw Dylunio Mynediad Teg

 

A - Ceri Phillips – Rheolwr Cymwysterau, Cymwysterau Cymru

B - Jack Watkins – Swyddog Polisi, Cymwysterau Cymru

Diweddariad ar yr adolygiadau sector

Cassy Taylor – Cyfarwyddwr Diwygio a Pholisi Cymwysterau, Cymwysterau Cymru

Darparwr hyfforddiant Dysgu Seiliedig ar Waith mwyaf Cymru a Chymwysterau

Gareth Mathias – Rheolwr Cymwysterau, ACT