Gweithdai TGCh i athrawon

***DYDDIAD NEWYDD: 17 EBRILL 2018***

Ar hyn o bryd, mae Cymwysterau Cymru yn adolygu cymwysterau TGAU a Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol mewn TGCh (a phynciau cysylltiedig) y mae disgyblion yng Nghymru yn astudio ar eu cyfer, yn ogystal â'r sgiliau maent yn eu datblygu drwy wneud hyn cyn dechrau gyrfa ym maes TGCh.

Caiff y diwydiant TGCh ei gydnabod fel un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Mae wedi cael ei nodi fel sector â blaenoriaeth ar gyfer twf gan Lywodraeth Cymru a'r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol. Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd mwy o swyddi ar gael nag ymgeiswyr cymwysedig yn y dyfodol.

Mae angen eich help chi arnom i nodi p'un a yw'r cymwysterau TGCh presennol ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 ac 19 oed yng Nghymru, yn addas at y diben – ac ar ba ffurf y dylai'r cymwysterau hyn fod yn y dyfodol? Hoffem wahodd athrawon a thiwtoriaid y cymwysterau hyn i gymryd rhan mewn gweithdy a gynhelir yn y Drenewydd, Powys ar 27 Chwefror 2018 rhwng 10:00am a 2:30pm. Mae lleoedd yn rhad ac am ddim, ond dim ond nifer gyfyngedig ohonynt sydd ar gael, felly cânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Darperir cinio.

Bydd y cyflwyniad drwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd yr holl sleidiau a'r deunyddiau ysgrifenedig ar gael yn ddwyieithog.

 

I gofrestru, cliciwch ar ddolen isod:

Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018, 11am-3pm, Maes Mawr Hall, Y Drenewydd

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr adolygiad, cliciwch yma.