1) Ymholiadau cyffredinol

Pam newid y cymhwyster nawr gyda'r cwricwlwm newydd ar y gorwel? Mae'r holl newidiadau hyn yn rhoi mwy a mwy o bwysau ar athrawon.

Ymateb y panel

 • Mae diffygion y cymwysterau presennol yn dra hysbys.
 • Felly, mae camau ymarferol wedi'u cymryd i wella'r cymhwyster TGAU presennol er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddysgwyr wrth i'r cwricwlwm newydd gael ei ddatblygu.
 • Mesur interim ydyw a fydd yn helpu ysgolion i ddechrau newid eu dull gweithredu mewn perthynas â'r Gymraeg er mwyn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

A yw'n bosibl ymestyn dyddiad gorffen gweithredol y cymwysterau etifeddol presennol o 2018 i 2019 er mwyn darparu ar gyfer y trefniadau amrywiol sydd gan ysgolion o ran y cwricwlwm?

Ymateb y panel

 • Mae'r amserlen ar gyfer diwygio'r pwnc fel rhan o drydedd don y rhaglen diwygio cymwysterau TGAU wedi bod yn hysbys ers sawl blwyddyn.
 • Nid yw'n ymarferol rhedeg y manylebau etifeddol ar yr un pryd â'r manylebau newydd. Byddai gwneud hynny'n golygu mai dim ond rhan o'r garfan fyddai'n cymryd y cymwysterau newydd yn 2019, a fyddai'n ei gwneud hi'n anodd iawn sicrhau safonau wrth ddyfarnu'r cymhwyster newydd am y tro cyntaf.
 • Y cyfleoedd olaf i ddysgwyr gymryd y cymwysterau etifeddol fydd 2018, gyda chyfleoedd olaf i ailsefyll y cymwysterau yn ystod cylch asesu 2018/2019.

%MCEPASTEBIN%

A oes rhaid i bob dysgwr astudio'r cymhwyster diwygiedig?

Ymateb y panel

 • Mae cwricwlwm cenedlaethol Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob dysgwr ddilyn rhaglen astudio statudol ar gyfer naill ai Cymraeg iaith gyntaf neu Gymraeg ail iaith nes eu bod yn cyrraedd diwedd Cyfnod Allweddol 4 (diwedd y flwyddyn ysgol pan fydd dysgwyr yn troi'n 16 oed).
 • Mae'r rhaglenni astudio statudol cyfredol ar gyfer Cymraeg iaith gyntaf a Chymraeg ail iaith ar gael drwy'r dolenni isod:

Cymraeg iaith gyntaf: http://learning.gov.wales/resources/browse-all/welshnc/?lang=cy

Cymraeg ail iaith: http://learning.gov.wales/resources/browse-all/welsh-second-language-nc/?lang=cy

 • Nid yw'r rhaglen astudio statudol ar gyfer Cymraeg ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 4 yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gymryd unrhyw gymhwyster penodol, ond mae'n nodi y dylai trefniadau asesu ac achredu priodol fod ar gael i ddysgwyr o bob gallu. 
 • Mater i bob ysgol yw penderfynu sut y dylai drefnu ei hamserlen er mwyn bodloni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol.  Disgwylir i bob ysgol hefyd benderfynu pa gymwysterau y dylai ei disgyblion eu cymryd er mwyn dangos eu cyflawniadau.
 • Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl, yn y rhan fwyaf o achosion, y bydd dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cymryd y cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith cwrs llawn newydd.
 • Mewn rhai achosion, mae'n bosibl y bydd ysgolion yn penderfynu ei bod yn fwy priodol i rai dysgwyr gwblhau'r cymhwyster Llwybrau Mynediad Cymraeg Ail Iaith yn hytrach na'r cymhwyster TGAU. Gallai'r cymhwyster hwn fod yn fwy addas i ddysgwr sydd newydd symud i Gymru, er enghraifft.

A fydd unrhyw newidiadau i'r ffordd y caiff mesurau perfformiad eu dyrannu i'r cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd?

Ymateb y panel

 • Nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud newidiadau i'r ffordd y mae canlyniadau cymwysterau Cymraeg Ail Iaith yn cyfrannu at berfformiad ysgolion yng Nghyfnod Allweddol 4.
 • Mae trefniadau atebolrwydd yn cael eu hadolygu fel rhan o'r broses o ddiwygio addysg.
 • Bydd y cymhwyster newydd yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 yn yr un ffordd ag y mae'r fersiynau presennol yn cyfrif tuag atynt ar hyn o bryd (h.y. o fewn elfennau'r mesurau nad ydynt yn ymwneud â phynciau penodol)
 • Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch ag IMS@Wales.GSI.GOV.UK

Pwy yw arweinwyr y consortia ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?

Ymateb y panel

 • Mae gan bob Consortia Addysg Rhanbarthol ymarferydd arweiniol ar gyfer Cymraeg Ail Iaith, sef:

Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De – Richard Carbis
richard.j.carbis@cscjes.org.uk

Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru – Elen Roberts
elen.Roberts@sewaleseas.org.uk

ERW – Tina Thomas
tina.thomas@erw.org.uk

GwE – Peter Maddocks 
petermaddocks@gwegogledd.cymru