2) Dyluniad y cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd

Nid yw'r cymhwyster newydd yn cynnwys lefel sylfaen – felly, efallai y bydd yn rhy heriol i lawer o ddysgwyr.

Ymateb y panel

 • Nid yw'r newid i asesiadau di-haen yn golygu y bydd y cymhwyster newydd yn llai hygyrch.
 • Mae'r penderfyniad i beidio â defnyddio haenau yn adlewyrchu'r hyn a wneir gyda'r cymhwyster TGAU Cymraeg iaith newydd, nad yw'n haenog ychwaith.   Mae'n golygu y gall papurau cwestiwn gael eu dylunio fel bod pob cwestiwn yn hygyrch i'r garfan gyfan ac yn asesu ei hystod gallu lawn.   
 • Caniateir i ddysgwyr hefyd gwblhau 25% o'u hasesiad cyn diwedd y cwrs, a all helpu i sicrhau hydrinedd, meithrin hyder y dysgwyr a'u cymell i wneud yn well. 

Mae cynnwys y cymhwyster newydd yn rhy anodd

Mae cynnwys y cymhwyster newydd yn rhy anodd o ran y canlynol:

 • y newid i dair thema eang sy'n disodli mwy nag ugain o bynciau a gafodd eu cynnwys yn yr hen gymhwyster;
 • nid yw'n glir beth y dylai athrawon fod yn ei addysgu;
 • y ffocws ar iaith a gramadeg – efallai y bydd disgyblion yn colli diddordeb;
 • yr ymarferion cyfieithu a phrawfddarllen.

Ymateb y panel

 • Mae'r cymhwyster newydd yn dileu'r ddibyniaeth ar eirfa a phynciau penodol a chul sy'n gallu cyfyngu ar lefelau dysgu, ac yn canolbwyntio mwy ar ddatblygu'r sgiliau Cymraeg bob dydd hynny sydd eu hangen ar ddysgwyr ar gyfer y byd go iawn.
 • Mae'r tair thema eang yn dal i gynnwys ac adeiladu ar yr iaith a gyflwynwyd yng Nghyfnod Allweddol 3; bydd llawer o'r iaith a'r eirfa a fyddai wedi cael eu cwmpasu'n flaenorol o dan y pynciau penodol a ragnodwyd yn y cymwysterau etifeddol yn berthnasol hefyd i'r themâu yn y cymhwyster newydd. 
 • Mae'r tair thema eang hefyd yn rhoi cyd-destunau perthnasol, cyfredol ar gyfer addysgu a dysgu.
 • Nid yw'r iaith ei hun wedi newid. Y gwahaniaeth yn y cymhwyster newydd yw'r ffocws cynyddol ar batrymau a strwythurau iaith er mwyn galluogi disgyblion i gyfathrebu a rhyngweithio yn ddigymell yn y Gymraeg.
 • Mae digwyddiadau 'Paratoi i ddysgu' CBAC ym mis Mawrth yn cefnogi'r broses o gyflwyno'r cymhwyster newydd. Mae'r digwyddiadau hyn yn galluogi athrawon i drafod cynnwys y cymhwyster newydd yn fanwl.  Mae CBAC hefyd yn darparu ystod o adnoddau addysgu a chymorth ychwanegol ar ei wefan, gan gynnwys llyfryn 'Canllaw i Addysgu' a chanllaw i asesiadau llafar sy'n cynnwys clipiau fideo o ddeunyddiau ysgogol enghreifftiol ac o ddysgwyr yn cael eu hasesu.  Bydd CBAC hefyd yn cynnal cynhadledd genedlaethol ar gyfer athrawon Cymraeg ail iaith ar 30 Mehefin 2017.
 • Gellir dod o hyd i fanylion pellach am yr adnoddau sydd, ac a fydd ar gael i gefnogi'r broses o addysgu a dysgu'r cymhwyster ar ein gwefan.