3) Cyflwyno'r cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd

Mae diffyg adnoddau addysgu a dysgu

Mae diffyg adnoddau addysgu a dysgu i gefnogi'r broses o gyflwyno'r cymhwyster newydd.

Ymateb y panel

 • Gellir dod o hyd i fanylion y cymorth addysgu a dysgu ar wefan Cymwysterau Cymru (h.y. digwyddiadau DPP CBAC, cynhadledd genedlaethol CBAC ym mis Mehefin, adnoddau [yn cynnwys adnoddau digidol], canllawiau i athrawon ac ati)
 • Gellir dod o hyd i fanylion pellach am yr adnoddau sydd, ac a fydd ar gael i gefnogi'r broses o addysgu a dysgu'r cymhwyster ar ein gwefan.

Bydd y broses o weinyddu'r asesiadau llafar yn rhoi pwysau ar ysgolion

Bydd y broses o weinyddu'r asesiadau llafar yn rhoi pwysau ar ysgolion, yn enwedig gan y bydd angen iddynt drefnu darpariaeth gyflenwi.

Ymateb y panel

 • Mae asesiadau dan reolaeth wedi'u dileu o'r cymhwyster newydd. Staff addysgu fydd yn cynnal asesiadau siarad a gwrando ymarferol a chânt eu hamserlenni gan CBAC fel rhan o'r amserlen arholiadau.
 • Disgwylir i ysgolion roi cynlluniau priodol ar waith er mwyn sicrhau bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud i gynnal yr asesiadau siarad a gwrando, yn yr un modd ag a wneir ar gyfer pynciau TGAU eraill sy'n cynnwys asesu sgiliau ymarferol.
 • Bydd angen i ysgolion ystyried anghenion hyfforddi eu staff addysgu a siarad ag arweinwyr eu Consortiwm Addysg Rhanbarthol er mwyn darganfod pa hyfforddiant a chymorth sydd ar gael iddynt hefyd.
 • Bydd CBAC yn cyhoeddi canllaw ar asesiadau llafar er mwyn cynorthwyo athrawon i weinyddu'r asesiadau hyn.  Bydd y canllaw hwn yn cynnwys y mathau o ddeunyddiau clyweledol a gaiff eu cynnwys mewn asesiadau ynghyd â chlipiau fideo o ddysgwyr yn cael eu hasesu.

Ni chaiff digon o amser ei neilltuo ar amserlenni llawer o ysgolion

Ni chaiff digon o amser ei neilltuo ar amserlenni llawer o ysgolion i addysgu cymwysterau Cymraeg Ail Iaith.  Ni ellir gwarantu y bydd uwch aelodau o staff yn caniatáu amser digonol i addysgu'r cymhwyster newydd, mwy heriol.

Ymateb y panel

 • Mae manyleb y cymhwyster newydd yn nodi'n glir iddo gael ei ddylunio i'w gyflwyno dros ddwy flynedd gyda 120 o oriau dysgu dan arweiniad, yn yr un modd â phob cymhwyster TGAU cwrs llawn arall.   Fodd bynnag, fel gyda phob cymhwyster, mater i ysgolion unigol yw penderfynu faint o amser addysgu y maent yn penderfynu ei neilltuo i gyrsiau sy'n arwain at gymhwyster penodol.    
 • Mae Cymwysterau Cymru, Llywodraeth Cymru a CBAC yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o'r newidiadau i'r cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith ac yn tynnu sylw at y ffaith bod angen i ysgolion ganiatáu digon o amser addysgu i ddysgwyr allu paratoi'n effeithiol ar gyfer eu hasesiadau.

Nid oes digon o athrawon i addysgu'r cymhwyster newydd

Nid oes digon o athrawon yn y system i addysgu'r cymhwyster newydd.  Nid oes digon o athrawon hyderus â chymwysterau priodol sy'n barod i addysgu'r pwnc.

Ymateb y panel

 • Nod Llywodraeth Cymru yw cynyddu capasiti dros y pum mlynedd nesaf, gan weithio gyda phrifysgolion i recriwtio siaradwyr Cymraeg.
 • Mae gwelliannau'n cael eu gwneud i'r cynllun sabothol er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i athrawon ddysgu Cymraeg. Fe wnaeth cynrychiolwyr o'r cynllun sabothol fynychu digwyddiadau 'Paratoi i ddysgu' CBAC ym mis Mawrth, ac fe fyddant yng nghynhadledd genedlaethol ar gyfer athrawon Cymraeg ail iaith ar 30 Mehefin 2017.
 • Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynlluniau sabothol a drefnir gan brifysgolion Bangor, Caerdydd a'r Drindod Dewi Sant ar y gwefannau canlynol:

Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg, Prifysgol Bangor

Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant

 • Cynhelir adolygiad o Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon hefyd gyda'r nod o gefnogi dysgu a dilyniant drwy gontinwwm iaith.  Disgwylir i bob athro dan hyfforddiant allu siarad yr iaith hyd at lefel benodol, a chaiff hyn ei gynnwys yn safonau proffesiynol athrawon hefyd.
 • Fodd bynnag, ni fydd y newid yn digwydd dros nos a bydd yn dibynnu ar ddilyniant yn y system o TGAU i Safon Uwch, ac yna ymlaen i'r brifysgol.