Ymgynghoriad ar Bolisi Amodau Trosglwyddo

Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, rydym yn ceisio barn ar bolisi newydd sy’n dwyn y teitl y Polisi Amodau Trosglwyddo. Nid yw’r polisi hwn wedi cael ei gyhoeddi o’r blaen. Mae Amod Trosglwyddo yn amod y gall cydnabyddiaeth corff dyfarnu fod yn ddarostyngedig iddo.

Mae gwaith Cymwysterau Cymru yn seiliedig ar ddau brif nod:

  • Sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • Hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Er mwyn cyflawni’r swyddogaethau hyn, mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (y “Deddf”) yn rhoi nifer o bwerau i ni sy’n ein galluogi i weithredu er budd dysgwyr a hybu hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau a chymryd camau lle bo angen.

Ein bwriad, drwy gynnal yr ymgynghoriad hwn, yw ein helpu i sicrhau bod y polisi yn unol â’n prif egwyddorion, a thrwy hynny wella ansawdd ein gwaith rheoleiddio a gorfodi.

Gellir gweld yr ymgynghoriad yma.

Dylech ymateb i'r ymgynghoriad hwn erbyn 18:00 at 26 Tachwedd 2018 fan bellaf gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael yma.

Neu drwy gwblhau’r ffurflen ac ebostio eich ymateb i: polisi@cymwysteraucymru.org

Gellir gweld yr Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer ymgynghoriad ar bolisi amodau trosglwyddo – Awst 2018 yma.

Cwestiynau Cyffredin

Pa mor gyflym y bydd yn weithredol?

Mewn achosion lle rydym wedi nodi risg o effaith andwyol sylweddol ar ddysgwyr, mae'n bosibl y byddwn yn rhoi cyfarwyddyd i gorff dyfarnu o fewn tua 5 diwrnod (gan gynnwys gosod Amod Trosglwyddo, rhoi cyfarwyddyd a rhoi cyfle i gyflwyno sylwadau). Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion byddem yn rhoi mwy o amser i gyflwyno sylwadau ar ddiwedd pob cam.

Ar ôl i ni roi cyfarwyddyd i gorff dyfarnu drosglwyddo cymhwyster, byddem yn disgwyl i'r corff dyfarnu hwnnw wneud trefniadau i ddechrau trosglwyddo'r cymhwyster hwnnw yn syth.

A gaiff cyrff dyfarnu eu digolledu am werth marchnadol asedau?

Mae'n bosibl y byddwn yn digolledu cyrff dyfarnu rydym yn eu cyfarwyddo i drosglwyddo cymwysterau mewn amgylchiadau penodol. Fodd bynnag, byddai hynny'n gysylltiedig ag anghenion rhesymol dysgwyr ynghyd â diogelu gallu'r corff dyfarnu hwnnw i barhau i ddarparu cymwysterau.

Pa fath o rybudd y byddai corff dyfarnu yn ei gael?

Cyfarwyddo corff dyfarnu i drosglwyddo cymhwyster fyddai'r cam olaf mewn proses sy'n cynnwys sawl cam, a byddai pob un yn cael ei gyflawni i sicrhau bod y corff dyfarnu yn ymwybodol o'r posibilrwydd o weithredu yn y dyfodol.

Yn y rhan fwyaf o achosion lle rydym yn nodi risg o effaith andwyol sylweddol ar ddysgwyr, byddem yn mynd ati i hysbysu'r corff dyfarnu perthnasol ac ymgymryd â gwaith monitro wedi'i dargedu er mwyn deall natur y risg ac unrhyw reolaethau a roddwyd ar waith i leihau'r risg honno.

Mae'n bosibl y byddwn yn penderfynu gwneud cydnabyddiaeth corff dyfarnu yn ddarostyngedig i Amod Trosglwyddo ar y cam hwn, er na fyddai hyn yn gofyn am unrhyw gamau gweithredu uniongyrchol gan y corff dyfarnu. Drwy wneud hyn, byddem yn pwysleisio yng nghynnwys yr Amod ac yn ein gohebiaeth â'r corff dyfarnu y rhoddir cyfarwyddyd i drosglwyddo cymhwyster o dan amgylchiadau penodol.

Pe bai tystiolaeth gennym sy'n dangos bod yr amgylchiadau penodol yn yr Amod hwnnw wedi digwydd, byddem yn hysbysu'r corff dyfarnu o'n bwriad i'w gyfarwyddo i drosglwyddo'r cymhwyster perthnasol. Gallant gyflwyno sylwadau i ni, ac mae'n bosibl y byddwn yn rhoi cyfarwyddyd iddo yn dilyn hyn.

Pa fath o amgylchiadau a fyddai'n arwain at Amod Trosglwyddo?

Byddai Amod Trosglwyddo yn gysylltiedig â risg o effaith andwyol sylweddol ar ddysgwyr. Mae'n bosibl y byddai'r rhain yn cynnwys y risg na fydd corff dyfarnu yn gallu dyfarnu cymwysterau i ddysgwyr cofrestredig. Byddem hefyd bob amser yn ystyried y posibilrwydd o reoli risgiau o'r fath drwy reolaethau eraill, megis cynlluniau wrth gefn ac ymgymeriadau perthnasol.