Amserlen

Mae Cymwysterau Cymru yn lansio cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus yn ceisio barn ar ddiwygio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 16 oed.

Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o bob ymgynghoriad i lywio a chefnogi'r gwaith o ddatblygu a diwygio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 16 oed. 

 Cliciwch yma

Ymgynghoriad 2019/20: Cymwysterau ar gyfer y genhedlaeth nesaf 

Lansiwyd ein hymgynghoriad ar-lein ar 18 Tachwedd 2019.  

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o ymgynghoriadau dros y ddwy flynedd nesaf i lunio'r ystod o gymwysterau yn y dyfodol a fydd yn diwallu anghenion dysgwyr ac yn cefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru. 

Mae'r ymgynghoriad cyntaf hwn yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau yn y dyfodol. Mae'n amlinellu'r egwyddorion arweiniol allweddol yr ydym yn eu cynnig a ddylai lywio'r cynnig cymwysterau yn y dyfodol.   

Bydd yr ymgynghoriad yn cau 5pm ddydd Gwener 7 Chwefror 2020 

I gymryd rhan yn yr Ymgynghoriad, cliciwch yma

 

Ymgynghoriadau Cyhoeddus Pellach  

Byddwn yn cynnal ymgynghoriadau pellach yn 2020, a fydd yn ceisio adborth ar gynigion ar gyfer:  

  • pa feysydd pwnc y dylai cymwysterau fod ar gael ar eu cyfer  
  • sut y dylai cymwysterau TGAU gael eu dylunio yn y dyfodol 
  • sut y gallai cymwysterau gefnogi un continwwm ar gyfer dysgu ac addysgu’r Gymraeg   

Yn 2021, byddwn yn datblygu ac yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer dyluniad manwl unrhyw gymwysterau newydd neu ddiwygiedig, gan gynnwys meini prawf cymeradwyo drafft.  

Ein nod yw sicrhau bod cymwysterau newydd neu wedi'u diweddaru ar gael mewn digon o amser i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2025.  

Mae'r ddiagram yn dangos y camau ymgynghori yn y dyfodol.  

  Cliciwch yma