Y stori hyd yn hyn

Rydym wedi datblygu’r meini prawf cymeradwyo drafft trwy ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid. Roedd yr ymgysylltu’n cynnwys:

Defnyddio gwasanaethau arbenigwr yn y sector, sydd wedi ymgysylltu â busnesau ledled y DU trwy gyfrwng arolwg ar-lein ac sydd wedi dwyn ynghyd gasgliadau nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu.

Rydym wedi cynnal gweithdai a chyfarfodydd diweddaru gyda mwy na 100 o athrawon a darlithwyr addysg bellach TGCh i geisio eu barn ynglŷn â chynnwys a threfniadau asesu’r cymhwyster hwn. Roedd y rhain yn cynnwys ein Diwrnodau Datblygu a gynhaliwyd ledled Cymru, y cafodd athrawon a darlithwyr addysg uwch wahoddiad i wneud cais i’w mynychu.

Rydym wedi cyfweld athrawon a darlithwyr addysg uwch er mwyn casglu eu barn.

Cafodd Grŵp Cynghori ar Gymwysterau ei sefydlu. Roedd yn cynnwys cynrychiolwyr athrawon ysgol (a enwebwyd gan bob un o’r consortia rhanbarthol), cynrychiolwyr addysg bellach, cynrychiolwyr addysg uwch, cyflogwyr a chyrff dyfarnu. Bu’r grŵp hwn yn cyfarfod yn rheolaidd ac mae wedi ein cynghori drwy gydol y broses ddatblygu.

Buom yn cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb a dros y ffôn gyda chyflogwyr yng Nghymru i geisio eu barn ynglŷn â chynnwys a threfniadau asesu’r cymhwyster newydd.

Yn awr, rydym yn gwahodd rhanddeiliaid â diddordeb i rannu eu syniadau ynghylch ein cynigion, cyn i ni gwblhau meini prawf cymeradwyo’r cymhwyster hwn, a gyhoeddir ym mis Chwefror 2020. Wedyn, bydd modd i gyrff dyfarnu ddatblygu manylebau a deunyddiau asesu enghreifftiol cyn eu cyflwyno i Cymwysterau Cymru i’w cymeradwyo.

Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion am yr amserlen ar gyfer y cymhwyster hwn yma.