Dechrau'r cam nesaf yn y broses o adolygu Cymwysterau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben bellach.

I weld yr adroddiad, cliciwch yma.

Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio cam nesaf ei adolygiad i ailwampio cymwysterau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol allweddol. Cyhoeddodd y rheoleiddiwr annibynnol ei adroddiad ym mis Gorffennaf, gan nodi materion yn ymwneud â chymhlethdod a diffyg cysondeb yn y system bresennol.

O ganlyniad, argymhellodd y dylid cyflwyno cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer y sector, yn cwmpasu iechyd a gofal cymdeithasol, gofal plant, gwaith chwarae a rheoli gofal.

Mae Cymwysterau Cymru bellach wedi dechrau ymarfer ymgynghori i geisio barn ar gyflwyno rheolaethau o bosibl a fyddai'n caniatáu i un fersiwn gymeradwy yn unig o bob cymhwyster gael ei defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yng Nghymru. O dan y system hon, byddai cyrff dyfarnu yn gallu cystadlu i ddatblygu a chyflwyno cymwysterau newydd unigryw i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.

Mae croeso i Gyrff Dyfarnu, darparwyr dysgu ac unrhyw bartïon eraill sydd â diddordeb ystyried y ddogfen ymgynghori a rhoi adborth ar eu safbwyntiau.

Dywedodd Cassy Taylor - Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol: “Rydym yn falch o gael cychwyn ar y cam nesaf o weithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'n un o'r sectorau cyflogaeth mwyaf yng Nghymru ac yn effeithio ar gymaint o bobl yn ein cymdeithas.

"Rydym yn croesawu pob ymateb i'r ymgynghoriad sy'n nodi ein safbwyntiau ynghylch sut y gallwn sicrhau'r cymwysterau newydd gorau i ddysgwyr yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan, lle rydym yn esbonio'r opsiynau'n fanwl a pham fod yn well gennym y dull hwn o weithredu."

Cafodd yr ymgynghoriad ei lansio ar 1 Medi a death i ben ar 5 Hydref am 6pm.

Mae’r ymgynghoriad yma.