Cymerwch ran

Ein camau nesaf i greu cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Gweithgorau Lefel Pwnc

Rydym yn chwilio am ymarferwyr pwnc i ymuno â'n gweithgor lefel pwnc ar gyfer cymwysterau Cymraeg i gefnogi'r cwricwlwm newydd.

Rydym yn awyddus i gael cynrychiolaeth o blith y canlynol:

  • Ysgolion cyfrwng Cymraeg
  • Ysgolion dwyieithog
  • Ysgolion cyfrwng Saesneg

Fel aelod o'r grŵp bydd eich cyfranogiad yn cynnwys:

  • Dylunio a chynnig cynnwys ac asesiadau ar lefel pwnc
  • Cydweithio ag eraill i ddatblygu cynigion
  • Profi dulliau creadigol ac arloesol gyda chydweithwyr
  • Casglu a chysylltu tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau

Manteision cymryd rhan

Mae'n gyfle unigryw i helpu i ddatblygu’r cymwysterau newydd hyn ar y cyd a dylanwadu ar benderfyniadau yn eich maes pwnc. Bydd eich arbenigedd a'ch mewnbwn proffesiynol yn helpu i lunio cymwysterau dysgwyr 14-16 oed yng Nghymru yn y dyfodol. Gwelwch y briff am fwy o wybodaeth.

Ymrwymiad Amser

Tua 5.5 diwrnod rhwng Chwefror 2022 hyd at Fehefin 2022.

Y Broses Ymgeisio

Llenwch y ffurflen gais fer a'r ffurflen fonitro i gofrestru eich diddordeb erbyn 31 Ionawr 2022.

Ail-lunio'r arlwy Cymwysterau 14-16 ehangach 

Mae gan Cymwysterau Cymru ddiddordeb ym mhob cymhwyster sydd ar gael i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed, o lefel mynediad ac i fyny, ac ar draws pob maes pwnc - gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r byd gwaith.  

Byddwn yn edrych ar yr MDPh a'r pynciau a grybwyllir yn uniongyrchol yn y cwricwlwm, gan gynnwys y rhai a fydd ar gael fel cymwysterau TGAU. Ond byddwn hefyd yn mynd y tu hwnt i hynny. 

Gallai pynciau nad ydynt wedi'u henwi'n uniongyrchol yn y cwricwlwm barhau i gynnig ffordd werthfawr i ddysgwyr gael mynediad i'r cwricwlwm, datblygu eu sgiliau trawsbynciol a chyfannol, a gwireddu dibenion y cwricwlwm. Mae pynciau enghreifftiol yn cynnwys: Gallu Ariannol, Datblygu Gyrfaoedd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Diogelwch Bwyd, Sgiliau Hanfodol, Chwaraeon a Chymorth Cyntaf. 

Rydym am glywed eich barn chi am y cymwysterau ehangach hyn sy'n cael eu hastudio gan ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed. Er enghraifft, pa sgiliau a phynciau ddylai gael eu cynnwys fel rhan o'r cymwysterau hyn? Beth yw rôl technoleg ddigidol mewn cymwysterau? Dyma rai o'r cwestiynau rydym yn eu gofyn fel rhan o'n harolwg.

Felly, os ydych chi’n rhiant/gofalwr, yn gyflogwr neu'n rhywun sydd â diddordeb mewn addysg, cwblhewch ein harolwg erbyn dydd Llun 31 Ionawr 2022. 

Mae gennym hefyd arolwg yn arbennig ar gyfer dysgwyr. Os ydych chi'n ddysgwr, cwblhewch yr arolwg drwy ddilyn y ddolen hon erbyn dydd Llun 31 Ionawr 2022.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ar yr arlwy ehangach, anfonwch e-bost at diwygio@cymwysteraucymru.org 

 

YN EISIAU!  CYNGHORWYR ARBENIGOL YM MAES ASESU A CHWRICWLWM

CYFEIRNOD Y CAIS: QW212222

Gofynion

Bydd gan y Cwricwlwm newydd i Gymru oblygiadau i'r cymwysterau sy'n cael eu datblygu a'u sicrhau ar gyfer dysgwyr 16 oed yng Nghymru. Felly, bydd angen datblygu cymwysterau newydd dros y blynyddoedd nesaf sy'n cyd-fynd â chynnwys ac ethos y cwricwlwm newydd ac yn eu cefnogi. Yr ydym yn mabwysiadu ymagwedd gyd-greu gyda'r sector addysg i ddatblygu'r gofynion ar gyfer y cymwysterau hyn.

Rydym yn ceisio ehangu a chryfhau ein grŵp o arbenigwyr asesu pynciau a chwricwlwm yn y MDPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfrathrebu i ddarparu cyngor arbenigol i gefnogi cam nesaf y prosiect hwn a fydd yn datblygu'r gofynion sylfaenol ar gyfer pob un o'r cymwysterau newydd rydym yn eu datblygu. Gan ddefnyddio eu profiad ym maes asesu addysgol a/neu ddylunio'r cwricwlwm, rydym yn disgwyl i'r arbenigwyr:

  • ddarparu cyngor arbenigol a thechnegol o ansawdd uchel a rhoi mewnbwn i gynigion;
  • cynhyrchu dogfennau ysgrifenedig cryno e.e. sesiynau briffio, papurau opsiynau, crynodebau ymchwil o safon uchel, mewn modd amserol ar gyfer adolygiad mewnol;
  • mynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb a/neu o bell i gyflwyno canfyddiadau a rhannu ymchwil, gwybodaeth ac arbenigedd

Rydym yn croesawu'n arbennig ymgeiswyr sydd ag arbenigedd sy'n ymdrin â'r meysydd a'r pynciau canlynol:

Cymraeg Iaith a Llên, a/neu Cymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg.

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y rolau hyn, mae angen i chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais ymateb, a’i chyflwyno gyda chopi o'ch CV i procurement@qualificationswales.org.

Mae’r wybodaeth berthnasol ar gyfer y rolau yma ar gael ar ein gwefan.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 10am 10 Chwefror 2022