Y stori hyd yn hyn

Isod mae amserlen y gwaith sydd wedi’i wneud hyd yma ar raglen waith Cymwys ar gyfer y dyfodol.

2019

Rhwng 18 Tachwedd 2019 a 7 Chwefror 2020, fe wnaethon ni gynnal y cyntaf o’n hymgynghoriadau ar-lein ar gyfer Cymwys ar gyfer y dyfodol gan nodi ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau’r dyfodol ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed.

Yn ein hymgynghoriad, cynigion ni set o egwyddorion arweiniol a ddylai lywio’r ystod o gymwysterau yn y dyfodol, a gofyn beth ddylai ddigwydd gyda chymwysterau TGAU a’r Dystysgrif Her Sgiliau.  

Fe wnaethon ni gomisiynu Arad, darparwr ymchwil annibynnol, i gynnal ein hymgynghoriad.

Mae’r dogfennau ymgynghori i’w gweld isod:

Teitl

Dolen i’r ddogfen

Cymwys ar gyfer y dyfodol - y brif ddogfen ymgynghori

Cymwys ar gyfer y dyfodol - dogfen hawdd ei darllen

Cymwys ar gyfer y dyfodol - dogfen sy’n addas ar gyfer pobl ifanc

 

2020

Ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben ar 7 Chwefror 2020, fe wnaethon ni gomisiynu Arad i ddadansoddi’r ymatebion iddo. Mae’r dogfennau perthnasol i’w gweld isod:

Teitl

Dolen i’r ddogfen

Cymwys ar gyfer y dyfodol - crynodeb o’r canfyddiadau

Cymwys ar gyfer y dyfodol - dadansoddiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

Cymwys ar gyfer y dyfodol - adroddiad ymgynghori sy’n addas ar gyfer pobl ifanc

Yna fe wnaethon ni gyhoeddi adroddiad ar ein penderfyniadau yn dilyn yr ymgynghoriad ac amlinellu ein cyngor i’r Gweinidog Addysg ar y pryd ynghylch y dull roedden ni’n ei ystyried a chytuno ar sut y dylai cymwysterau newid yn y dyfodol. 

I grynhoi, gwnaethon ni gytuno y dylai'r prif gymwysterau a gymerir gan bobl ifanc 14 i 16 oed gael eu galw'n TGAU o hyd, ond y dylai cynnwys ac asesiad cymwysterau TGAU newid.

Adroddiad: Penderfyniadau ar sut y byddwn yn llunio'r ystod o gymwysterau fydd ar gael yn y dyfodol i ddysgwyr 16 oed yng Nghymru.

Llythyr at y Gweinidog: Cyngor ar sut y bydd Cymwysterau Cymru yn pennu ystod o gymwysterau’r dyfodol ar gyfer pobl ifanc 16 oed.

2021

Ym mis Ionawr, fe wnaethon ni gynnal ail ymgynghoriad er mwyn casglu safbwyntiau ar sgiliau cyfannol o fewn y Dystysgrif Her Sgiliau (THS), yr ystod o bynciau a ddylai fod ar gael fel cymwysterau TGAU a chymwysterau eraill sydd wedi’u creu ar gyfer Cymru. Parodd yr ymgynghoriad tan Ebrill 2021.

Mae’r dogfennau ymgynghori i’w gweld isod:

Teitl

Dolen i’r ddogfen

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - y brif ddogfen ymgynghori

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - fersiwn sy’n addas ar gyfer pobl ifanc

Ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben, comisiynwyd ORS, darparwr ymchwil annibynnol, i ddadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad.

Mae dolenni i’r adroddiadau llawn a’r crynodebau i’w gweld isod:

Teitl

Dolen i’r ddogfen

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - adroddiad cryno ar yr ymgynghoriad

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - dadansoddiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

 

Gan ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, cyhoeddwyd adroddiad a oedd yn amlinellu ein penderfyniadau ar gyfer pob pwnc ar lefel TGAU ym mis Hydref. D.S. Wnaethon ni ddim cynnwys cymwysterau Cymraeg yn yr adroddiad penderfyniadau cyntaf y gwnaethon ni ei gyhoeddi. Cyhoeddon ni ein penderfyniad ym mis Mawrth 2022.

Fe wnaethon ni hefyd gynnal gweminar gyda sesiwn holi ac ateb i drafod y penderfyniadau. Mae’r deunyddiau i’w gweld isod:

Teitl

Dolen

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - ein hadroddiad penderfyniadau

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - adroddiad cryno sy’n addas ar gyfer pobl ifanc

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - recordiad o’r weminar Canfyddiadau a Phenderfyniadau

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - sleidiau cyflwyniad y weminar Canfyddiadau a Phenderfyniadau

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - cwestiynau ac atebion o’r weminar Canfyddiadau a Phenderfyniadau (dogfen ysgrifenedig)

2022

Wnaethon ni ddim cynnwys cymwysterau Cymraeg yn ein hadroddiad penderfyniadau cyntaf a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021. Penderfynon ni gadw ein penderfyniad yn ôl ac adolygu'r cymwysterau sydd ar gael ar lefel TGAU ynghyd â bwriadau polisi Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg.

Yn dilyn yr adolygiad hwnnw, cyhoeddwyd ein penderfyniad ym mis Mawrth ar y cymwysterau Cymraeg a fydd ar gael i’w haddysgu am y tro cyntaf o 2025.

Gelli di ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cymwysterau hyn yn yr adroddiad penderfyniadau neu drwy wylio ein gweminar ar-lein.

Mae’r deunyddiau i’w gweld isod:

Teitl

Dolen

Cymwys ar gyfer y dyfodol: y dewis cywir i Gymru - Ein penderfyniadau mewn perthynas â chymwysterau Cymraeg y dyfodol - adroddiad

Gweminar Cymraeg 2050 - Newidiadau i Gymwysterau Cymraeg

 

Gweminar Cymraeg 2050 - Newidiadau i Gymwysterau Cymraeg - trawsgrifiad

ddolen.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith rydyn ni’n ei wneud eleni, cer i’r brif dudalen we.