Amserlen

Mae Cymwysterau Cymru yn lansio cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus yn ceisio barn ar ddiwygio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 16 oed.

Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o bob ymgynghoriad i lywio a chefnogi'r gwaith o ddatblygu a diwygio cymwysterau ar gyfer dysgwyr 16 oed. 

 Cliciwch yma

Ymgynghoriad 2019/20: Cymwysterau ar gyfer y genhedlaeth nesaf 

Lansiwyd ein hymgynghoriad ar-lein ar 18 Tachwedd 2019 a daeth i ben ar 7 Chwefror 2020. 

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o ymgynghoriadau dros y ddwy flynedd nesaf i lunio'r ystod o gymwysterau yn y dyfodol a fydd yn diwallu anghenion dysgwyr ac yn cefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru. 

Roedd yr ymgynghoriad cyntaf hwn yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau yn y dyfodol. Roedd yn amlinellu’r egwyddorion arweiniol allweddol yr ydym yn eu cynnig a ddylai lywio'r cynnig cymwysterau ar gyfer y dyfodol. 

Cyhoeddir adroddiad yn crynhoi ymatebion yr Ymgynghoriad yn ddiweddarach yn 2020, yn ychwanegol at ein hargymhellion a'r cyngor gan y Gweinidog. 

Gallwch gweld manylion o’r ymgynhoriad cyntaf yma.

Ymgynghoriadau Cyhoeddus Pellach  

Byddwn yn cynnal ymgynghoriadau pellach yn 2020/21, a fydd yn ceisio cael adborth ar gynigion ar gyfer: 

  • pa feysydd pwnc y dylai cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed fod ar gael ynddynt 
  • sut y dylid cynllunio cymwysterau yn y dyfodol 
  • sut y gallai cymwysterau gefnogi un continwwm ar gyfer dysgu ac addysgu yn y Gymraeg. 

Yn 2021, byddwn yn datblygu ac yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer dyluniad manwl unrhyw gymwysterau newydd neu ddiwygiedig, yn cynnwys drafft o’r meini prawf. 

Ein nod yw bod cymwysterau newydd neu rai wedi'u diweddaru ar gael mewn digon o amser ar gyfer yr addysgu cyntaf o fis Medi 2025. 

Mae'r ddiagram yn dangos y camau ymgynghori yn y dyfodol.  

  Cliciwch yma