Adeiladu ar gyfer y dyfodol, adeiladu ar gyfer Cymru well 

Ychydig a wyddwn i, pan ddechreuais ar fy ngyrfa peirianneg sifil, ie, amser maith yn ôl, y byddai’n yrfa mor amrywiol, mor llawn o gyfleoedd ac y byddwn yn cael cymaint o foddhad.

 Ed Evans, Cyfarwyddwr Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru 

Ac mae’n talu'n eithaf da hefyd! Ond, a dweud y gwir, y dyddiau hynny roedd fy nealltwriaeth o beirianneg sifil yn eithaf cyfyngedig, sy’n fawr o syndod o ystyried cyn lleied o wybodaeth a gawsom yn yr ysgol. 

Pan fyddaf yn edrych yn ôl, rwy'n meddwl pa mor wahanol y gallai fod wedi bod i mi a fy ffrindiau ysgol pe byddai gennym gymwysterau adeiladu penodol i'w dilyn - ac nid dim ond y Mathemateg, Ffiseg, Daearyddiaeth ac ati arferol. 

Felly, pan ddeuthum i wybod am waith Cymwysterau Cymru ar y system gymwysterau ym myd “Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig” neidiais ar y cyfle i gymryd rhan a helpu i lunio addysg adeiladu yng Nghymru. 

Fel Cyfarwyddwr Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru, rwy'n delio â busnesau contractio sy'n sgrechian am bobl dda i ymuno â'u busnesau. A dydy hi ddim yn hawdd denu pobl a'u cael i gymryd rhan. Yn rhannol oherwydd bod gan bobl ifanc cyn lleied o  ymwybyddiaeth o'r sector peirianneg sifil ac yn rhannol oherwydd nad yw eu canfyddiadau o'r diwydiant yn wych. Ond ar ôl iddyn nhw gymryd rhan maen nhw wrth eu boddau. A pheidiwch â chael eich twyllo gan y ddelwedd, mae'r diwydiant hwn yn addas iawn ar gyfer merched yn ogystal â dynion. 

Mae pandemig COVID-19 wedi dangos pa mor hanfodol yw sgiliau adeiladu i'r genedl. Yn ogystal â chadw ein ffyrdd a'n rheilffyrdd i redeg, rydyn ni wedi cadw systemau dŵr a phŵer i redeg, rydyn ni wedi sicrhau bod ein systemau cyfathrebu'n gweithio, rydyn ni wedi amddiffyn pobl rhag llifogydd ac, wrth gwrs, rydyn ni wedi adeiladu'r ysbytai dros dro, ar fyr rybudd, er mwyn helpu'r GIG i ymdopi. Edrychwch ar ein ffilm fer i weld yr ystod o bethau y mae peirianwyr sifil yn eu gwneud. 

Mae'r cymwysterau hyn yn rhan o newidiadau cadarnhaol iawn i addysg adeiladu yng Nghymru. Maen nhw’n gallu addasu, yn canolbwyntio ar dechnoleg ac yn adlewyrchu technegau adeiladu modern. Dyna pam roedd hi mor bwysig bod cyflogwyr ac nid academyddion yn eu llunio er mwyn eu gwneud yn fodern ac yn addas at y diben. 

Beth hoffwn i ei weld o'r cymwysterau hyn? Rwyf am weld pobl ifanc, parod ar gyfer y gweithle yn gadael yr ysgol yn ysu i ddechrau ac yn meddu ar y sgiliau modern sydd eu hangen ar gyflogwyr.  

Roeddwn i’n ffodus o fod wedi digwydd canfod gyrfa rwyf wedi ei charu. Gobeithio y bydd y cymwysterau hyn yn helpu eraill i brofi'r hyn rydw i wedi'i brofi ond, mewn ffordd fwy gwybodus efallai!