Y diweddaraf ar Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru

Y llynedd, gwnaethom gyhoeddi adolygiad annibynnol o Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru. Roedd yr adolygiad wedi gwneud argymhellion ar sut y gellid gwella’r ffordd y caiff y cymwysterau hyn eu cyflwyno a’u dylunio. Yn y blog hwn, rydym yn crynhoi’r gwaith y mae angen i ni ei wneud o ran rhoi’r argymhellion ar waith a’n cynllun ar gyfer y misoedd i ddod.

Rydym bellach wedi sefydlu ac wedi cyfarfod â Grŵp Dylunio Bagloriaeth Cymru newydd sy’n gyfrifol am ystyried a datblygu cynigion ar gyfer newidiadau i’r Dystysgrif Her Sgiliau. Mae’r Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o GolegauCymru, Estyn, consortia addysg rhanbarthol Llywodraeth Cymru a CBAC. Mae pedwar arbenigwr ym maes cymwysterau sy’n seiliedig ar sgiliau ac asesiadau, rydym wedi’u comisiynu i roi cyngor ac arweiniad technegol, hefyd yn rhan o’r grŵp.  

Cyfarfu’r grŵp am y tro cyntaf ym mis Tachwedd. Yn y cyfarfod hwn, gwnaethom gadarnhau diben a rôl y Grŵp ac, yn bwysig ddigon, y cyd-destun rydym yn gweithio ynddo o ystyried y gwaith sy’n mynd rhagddo i ddatblygu cwricwlwm newydd i Gymru. Dechreuodd y Grŵp ystyried beth y gellid ei wneud i fireinio a datblygu’r Dystysgrif Her Sgiliau ymhellach. 

Cafodd pob agwedd ar y Dystysgrif Her Sgiliau ei thrafod yn y cyfarfodydd. Roedd yn ddiddorol clywed amrywiaeth o safbwyntiau a oedd i gyd wedi’u llywio gan berthynas wahanol â’r cymhwyster; o’r rheini a oedd yn hollol newydd i’r cymhwyster i eraill a oedd wedi bod yn rhan o fersiynau etifeddol. Un o’r materion a gododd yn gyson drwy gydol y drafodaeth oedd cydnabod llwyddiannau’r Dystysgrif Her Sgiliau ac awydd i adeiladu ar hynny er mwyn ei gwella a’i hatgyfnerthu. Roedd ystyried profiad y myfyrwyr a’r athrawon yn ganolog i bob trafodaeth. 

Ochr yn ochr â’r Grŵp Dylunio y mae Grŵp Ymarferwyr Bagloriaeth Cymru. Mae’r Grŵp hwn yn cynnwys tua 25 o athrawon sydd wedi cyflwyno’r Dystysgrif Her Sgiliau o ystod eang o ysgolion a cholegau ledled Cymru. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad o’r manteision a’r heriau sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r cymhwyster a’r hyn y mae angen ei wneud er mwyn ennyn diddordeb disgyblion, rhannu gwybodaeth â rhieni a rhoi trefn ar adnoddau sy’n golygu bod hwn yn fforwm perffaith i brofi cynigion y Grŵp Cynllunio a rhoi adborth er mwyn llywio datblygiadau. 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Ymarferwyr hwn yn y Canolbarth ym mis Tachwedd. Trafodwyd syniadau ar sut i ategu model cyfredol y Dystysgrif Her Sgiliau cyn ystyried beth y gellid ei wneud i’w fireinio a’i atgyfnerthu. Byddwn yn cyfarfod eto ym mis Chwefror.  

Rhannwyd canlyniadau trafodaethau’r ddau Grŵp gyda’i gilydd. Rydym yn teimlo bod hon yn rhan bwysig o’r broses, am fod yn rhaid ystyried unrhyw newidiadau sy’n cael eu cyflwyno yn drylwyr, ar ôl gwaith cynllunio ac ymgysylltu gofalus, a hefyd yn ystyriol o’r cyd-destun addysg ehangach. Mae’n galonogol bod cryn dipyn o bethau’n gyffredin rhwng y meysydd y gwnaeth y ddau Grŵp eu nodi i’w gwella yn ogystal â rhai argymhellion newydd. 

Bydd y ddau grŵp yn cyfarfod eto ym mis Ionawr a mis Chwefror er mwyn cadarnhau cynigion ar gyfer sut y gellid gwella cynllun y Dystysgrif Her Sgiliau. Byddwn yn rhannu rhai o’r syniadau sy’n deillio o’r trafodaethau hynny yn ein diweddariad nesaf.