Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

EIN NEWYDDION DIWEDDARAF AM Y DYSTYSGRIF HER SGILIAU UWCH.

Yn Hydref 2020, lansiodd Cymwysterau Cymru yr ymgynghoriad ‘Sgiliau’r Dyfodol’ ar newidiadau arfaethedig i gymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a’r fframwaith Bagloriaeth Cymru Uwch gysylltiedig. Ym mis Chwefror 2021, gwnaethom gyhoeddi ein penderfyniadau yn deillio o'r ymgynghoriad a oedd yn cynnwys:

  • dod â fframwaith cyffredinol Bagloriaeth Cymru Uwch i ben er mwyn caniatáu canolbwyntio ar y cymhwyster annibynnol sy'n seiliedig ar sgiliau, a
  • chreu cymhwyster newydd o’r enw ‘Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)’. Bydd hwn ar gael o fis Medi 2023 a bydd yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru).

Fel rhan o'n gwaith i ddiwygio'r cymhwyster, gwnaethom benderfynu defnyddio ein pwerau rheoleiddio fel y byddai'r cymhwyster newydd yn cael ei gynnig gan un corff dyfarnu yn unig. Gellir dod o hyd i'n Hysbysiad Penderfynu i Gyfyngu yma.

Ar ôlproses dendro deg a thryloyw i ddewis corff dyfarnu addas i ddatblygu, cyflwyno a dyfarnu'r cymhwyster newydd, cyhoeddom mai CBAC yw'r corff dyfarnu sydd wedi'i gontractio i gynnig y cymhwyster newydd.

Dechreuodd y gwaith o ddatblygu Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3) ym mis Hydref. Bydd y cymhwyster newydd yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer cyflogaeth, dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithredol, a bydd dysgwyr yn cael eu hannog i ddewis meysydd astudio sydd o ddiddordeb personol ac sy'n gysylltiedig â'u hastudiaethau a'u gyrfaoedd yn y dyfodol. Bydd cyfleoedd i ddysgwyr symud ymlaen o'r datblygiad sgiliau sydd wrth wraidd y Cwricwlwm newydd i Gymru, ac i ymgysylltu â materion cyfredol a phwysig fel dinasyddion Cymru a'r byd. Y nod yw adeiladu ar gryfderau'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru) bresennol tra hefyd yn gwneud y cymhwyster newydd yn fwy hylaw, yn fwy deniadol i ddysgwyr ac yn haws ei ddeall. Bydd Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru yn gwella profiad dysgu a chyfleoedd pob dysgwr sy’n sefyll cymwysterau ar lefel 3 yn y dyfodol. 

Byddwn yn gweithio gyda CBAC i'ch cadw’n rhan o’r gwaith o ddatblygu'r cymhwyster newydd hwn. Mae hyn yn cynnwys rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau a chyfleoedd i gyfrannu.

Bydd y cymhwyster newydd ar gael i ganolfannau ar gyfer addysgu am y tro cyntaf o 1 Medi 2023 gydag ardystiadau cyntaf yn haf 2025. Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru) bresennol yn parhau i fod ar gael hyd nes y cyflwynir y cymhwyster newydd. Unwaith y bydd y cymhwyster newydd yn barod i'w gyflwyno, bydd yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch bresennol ac unrhyw gymwysterau eraill lle rydym yn nodi gorgyffwrdd sylweddol. Byddwn yn rhoi rhagor o fanylion am yr hyn a olygir wrth orgyffwrdd sylweddol maes o law.

Gallwch ddarllen manylion llawn yr ymgynghoriad a'r canlyniadau yn ein hadroddiad penderfyniadau, ein hadroddiad canfyddiadau a'n fersiwn gryno, i gyd ar y dudalen hon.  

                   

DATBLYGIADAU DIWEDDARAF

Mae Cymwysterau Cymru'n falch o gyhoeddi'r meini prawf cymeradwyo ar gyfer Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch (lefel 3), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid.