Adeiladu'r Dyfodol

Sut y gweithiodd ein hadolygiad

  

Cyhoeddwyd Adeiladu'r Dyfodol, ein hadolygiad o gymwysterau ym maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yn 2018 ac amlygodd yr angen i ddiwygio cymwysterau yn y sector.

Roedd yr adroddiad yn crynhoi barn darparwyr dysgu ac ystod o gyrff proffesiynol a chynrychioliadol, ynghyd â mwy na 100 o gyflogwyr a dros 900 o ddysgwyr. Roedd yn cynnwys canfyddiadau o'n hadolygiad technegol ein hunain o sampl o gymwysterau ac astudiaeth gymharu ryngwladol

Nododd ein hadolygiad:

  • gynnig cymwysterau cymhleth ar gyfer y sector hwn, gydag ailadrodd a llwybrau dilyniant aneglur;
  • fod cynnwys a chynllun cymwysterau yn golygu y gallai dysgwyr golli allan ar sgiliau a thechnegau y mae eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion cyflogwyr ledled Cymru;
  • cymwysterau nad ydynt bob amser yn diwallu anghenion cyflogwyr na'r economi, ac ystyrir bod rhai yn hen ffasiwn, yn amherthnasol neu'n annigonol;
  • yn aml nid oedd asesu'n cael ei reoli'n dda, gyda phrosesau sicrhau ansawdd a allai fod yn anghyson ac o ansawdd gwael.

Mae'r sector hwn yn hanfodol i economi Cymru ac mae ganddo flaenoriaethau sy'n esblygu'n barhaus. Mae angen pobl sydd â'r sgiliau i weithio gyda thechnolegau presennol a newydd a chydag adeiladau newydd a thraddodiadol. Mae'n hanfodol bod y sector yn cael ei gefnogi gan gymwysterau dilys, dibynadwy, hylaw a deniadol.

Fe wnaethom gomisiynu'r gwaith o ddatblygu cymhwyster  Sylfaen  newydd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu a chymwysterau  Dilyniant  a  Phrentisiaeth mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu. Mae'r cyntaf o'r cymwysterau hyn gan City and Guilds ac EAL bellach ar gael i ddysgwyr. Bydd cymwysterau pellach i’w defnyddio ar fframweithiau prentisiaeth ar gael ym mis Medi 2022.

Gellir gweld meini prawf cymeradwyo cyhoeddedig isod.

            

    

Fe wnaethom hefyd ddatblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y canlynol:

  • cymhwyster TGAU Amgylchedd Adeiledig, sydd bellach ar gael i ddysgwyr; a
  • cymhwyster TAG UG/Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig* i'w addysgu o fis Medi 2022. 

Mae’r cymwysterau hyn wedi’u datblygu gan CBAC. Gyda'i gilydd, bydd y gyfres o gymwysterau newydd yn mynd i'r afael â llawer o'r materion a nodwyd yn Adeiladu'r Dyfodol.

Ymgysylltwyd ag ystod eang o randdeiliaid drwy gydol yr adolygiad. Roedd y rhain yn cynnwys dysgwyr, cyflogwyr, darparwyr dysgu gan gynnwys colegau addysg bellach, ysgolion a sefydliadau hyfforddi, a chynrychiolwyr o brifysgolion i nodi sut y gallai'r cymwysterau newydd fynd i'r afael orau ag anghenion dysgwyr a chyflogwyr.

Cliciwch ar y fideos isod i glywed safbwyntiau rhai o'r bobl a gymerodd ran yn yr adolygiad, a'u barn ar yr adroddiad a gwblhawyd.

Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol), Cymwysterau Cymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr, CECA

Tom Anwyl, Cyfarwyddwr, Anwyl Group

Anthony Rees, Rheolwr Rhanbarthol, Cyfle Building Skills

Andrew Brett, Pennaeth Adeiladu, Coleg Menai

Ken Pearson, Cyfarwyddwr, Bluestone Builders

Richard James, Rheolwr Sector Addysg Bellach/Uwch, Willmott Dixon