Adeiladu'r Dyfodol

Sut y gweithiodd ein hadolygiad

  

Cyhoeddwyd Adeiladu'r Dyfodol, ein hadolygiad o gymwysterau ym maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yn 2018 ac amlygodd yr angen i ddiwygio cymwysterau yn y sector.

Roedd yr adroddiad yn crynhoi barn darparwyr dysgu ac ystod o gyrff proffesiynol a chynrychioliadol, ynghyd â mwy na 100 o gyflogwyr a dros 900 o ddysgwyr. Roedd yn cynnwys canfyddiadau o'n hadolygiad technegol ein hunain o sampl o gymwysterau ac astudiaeth gymharu ryngwladol

Nododd ein hadolygiad:

  • fod yr arlwy bresennol ar gyfer y sector hwn yn gymhleth, gydag ailadrodd a llwybrau dilyniant aneglur;
  • fod cynnwys a chynllun cymwysterau yn golygu y gall dysgwyr golli allan ar sgiliau a thechnegau y mae eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion cyflogwyr ledled Cymru;
  • nad yw cymwysterau bob amser yn diwallu anghenion cyflogwyr na'r economi, ac ystyrir bod rhai yn hen ffasiwn, yn amherthnasol neu'n annigonol;
  • yn aml nid yw asesu'n cael ei reoli'n dda, a gall sicrhau ansawdd fod yn anghyson ac o ansawdd gwael.

Mae'r sector hwn yn hanfodol i economi Cymru ac mae ganddo flaenoriaethau sy'n esblygu'n barhaus. Mae angen pobl sydd â'r sgiliau i weithio gyda thechnolegau presennol a newydd a chydag adeiladau newydd a thraddodiadol. Mae'n hanfodol bod y sector yn cael ei gefnogi gan gymwysterau dilys, dibynadwy, hylaw a deniadol.

Rydym wedi comisiynu'r gwaith o ddatblygu cymhwyster  Sylfaen  newydd mewn Adeiladu a'r Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu a chymwysterau  Dilyniant  a  Phrentisiaethmewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu. Bydd y cymwysterau hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021 gann City and Guilds ac EAL.

Gellir gweld meini prawf cymeradwyo cyhoeddedig isod.

            

    

Rydym hefyd yn datblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y canlynol:

  • cymhwyster TGAU ym maes yr Amgylchedd Adeiledig i'w addysgu o fis Medi 2021; a
  • cymhwyster UG a Safon Uwch ym maes yr Amgylchedd Adeiledig* i'w addysgu o fis Medi 2022. 

Mae CBAC yn darparu'r holl gymwysterau hyn. Gyda'i gilydd, bydd y gyfres o gymwysterau newydd yn mynd i'r afael â llawer o'r materion a nodwyd yn Adeiladu'r Dyfodol.

Ymgysylltwyd ag ystod eang o randdeiliaid drwy gydol yr adolygiad. Roedd y rhain yn cynnwys dysgwyr, cyflogwyr, darparwyr dysgu gan gynnwys colegau addysg bellach, ysgolion a sefydliadau hyfforddi, a chynrychiolwyr o brifysgolion i nodi sut y gallai'r cymwysterau newydd fynd i'r afael orau ag anghenion dysgwyr a chyflogwyr.

Cliciwch ar y fideos isod i glywed safbwyntiau rhai o'r bobl a gymerodd ran yn yr adolygiad, a'u barn ar yr adroddiad a gwblhawyd. 

Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol), Cymwysterau Cymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr, CECA

Tom Anwyl, Cyfarwyddwr, Anwyl Group

Anthony Rees, Rheolwr Rhanbarthol, Cyfle Building Skills

Andrew Brett, Pennaeth Adeiladu, Coleg Menai

Ken Pearson, Cyfarwyddwr, Bluestone Builders

Richard James, Rheolwr Sector Addysg Bellach/Uwch, Willmott Dixon