Hyfforddiant Athrawon

Mae Cymwysterau Cymru a'r corff dyfarnu WJEC yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau hyfforddi i gefnogi dysgeidiaeth gyntaf y cymwysterau TAG ac Amgylchedd Adeiledig TGAU newydd.

Hyfforddiant ac adnoddau TAG UG/Safon Uwch yr Amgylchedd Adeiledig am ddim

Gall athrawon a darlithwyr bellach gofrestru ar gyfer rhaglen hyfforddi am ddim i'w cefnogi i ddarparu’r cymhwyster UG/Safon Uwch yr Amgylchedd Adeiledig. Bydd y sesiynau'n cynnwys dulliau addysgu a dysgu, deunyddiau enghreifftiol ac amrywiaeth o adnoddau dysgu digidol.

Cynhelir y sesiwn nesaf ar-lein ar 8 Gorffennaf 2021, 1.30-4.30pm. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio arUned 2 – Arferion Dylunio a Chynllunio.

Mae'r hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan CBAC a'i ariannu gan Cymwysterau Cymru. Gall athrawon a darlithwyr gofrestru am ddim.

Gallwch ymweld â thudalen pwnc CBAC i gael gwybod mwy am y cymhwyster newydd cyffrous hwn, a fydd ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2021.

I gael gwybod mwy am y rhaglen hyfforddi hon gallwch e-bostio dpp@cbac.co.uk neu datblygu@cymwysteraucymru.org.

 

Cymwysterau Cymru a CBAC i gynnig rhaglen o weminarau ar gyfer athrawon TGAU Amgylchedd Adeiledig

Mae Cymwysterau Cymru yn falch o fod wedi cymeradwyo cymhwyster TGAU Amgylchedd Adeiledig newydd CBAC, a fydd ar gael i'w gyflwyno o fis Medi 2021.

Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio er mwyn cyflwyno dysgwyr i'r amgylchedd adeiledig, a datblygu’u dealltwriaeth ohono, gan gynnwys y crefftau a'r rolau sydd ynddo, yr offer, y technolegau a'r deunyddiau a ddefnyddir wrth ei adeiladu a'i gynnal a'i gadw, a'r prosesau sy'n gysylltiedig â'i ddyluniad. 

Er mwyn cefnogi ymarferwyr i baratoi ar gyfer y cymhwyster hwn yn effeithiol, mae Cymwysterau Cymru’n cynnig rhaglen o weminarau sy'n rhoi cipolwg ar gynnwys y cymhwyster TGAU newydd o safbwynt y diwydiant. Bydd y gweminarau'n cael eu cyflwyno gan arweinwyr y diwydiant a'u cefnogi gan CBAC, a byddant yn gorffen gyda chrynodeb o sut y cyflwynir y pwnc yn y fanyleb TGAU newydd. Bydd y gweminarau hyn yn dechrau ym mis Ionawr 2021 ac fe’u cynhelir yn fisol hyd at fis Gorffennaf 2021.   

Dyddiad y Weminar

Hwyluswyr

Pwnc

Dolenni cofrestru Eventbrite

26/01/21

15:30-17:00

CIBSE a CBAC

Rôl y Peiriannydd Gwasanaethau Adeiladu

Bydd CIBSE, Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu, yn esbonio’r rôl gan ganolbwyntio ar sut mae technoleg wedi newid eu rôl, fel y’i gwelir yn Uned 1 y fanyleb newydd.

CBE Webinar: The Role of the Building Services Engineer Tickets, Tue 26 Jan 2021 at 15:30 | Eventbrite

25/02/21

16:00-18:00

CBAC

Mae Paratoi i Addysgu

yn ddigwyddiad dysgu proffesiynol dan arweiniad CBAC, ar gyfer canolfannau sy'n bwriadu cyflwyno'r TGAU newydd. 

Mae'r cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn i'w weld ar wefan CBAC.

23/03/21

15:30-17:00

CADW, Canolfan Tywi, Ffederasiwn Cerrig Prydain Fawr a CBAC

Sut roedd adeiladau'n arfer cael eu gwneud

Yn y weminar hon, bydd y ffocws ar adeiladu cyn 1919 gan gyflwynwyr o CADW, Ffederasiwn Cerrig Prydain Fawr a Chanolfan Tywi sydd, drwy eu Tîm Treftadaeth Adeiledig, yn hyrwyddo'r gwaith o ofalu am hen adeiladau Gorllewin Cymru a'u hatgyweirio.  Bydd y weminar yn amlygu'r gwahaniaethau allweddol rhwng y technegau a'r deunyddiau a ddefnyddir wrth adeiladu adeiladau traddodiadol a modern, y bydd dysgwyr yn eu harchwilio yn Uned 3 y TGAU newydd.

CBE Webinar: How Buildings used to be made Tickets, Tue 23 Mar 2021 at 15:30 | Eventbrite

20/04/21

15:30-17:00

ECA a CBAC

Rôl y Trydanwr

Bydd gweminar yr ECA - Gwasanaethau Trydanol a Pheirianneg - yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau amrywiol trydanwyr, ac yn eich cyfeirio at adnoddau gyrfa defnyddiol eraill y diwydiant, gan gynnwys gêm sydd newydd ei lansio gan National Electrotechnical Training (NET).

CBE Webinar: The Role of the Electrician Tickets, Tue 20 Apr 2021 at 15:30 | Eventbrite

18/05/21

15:30-17:00

CITB a CBAC

Sut mae adeiladau'n newid dros amser

Yn eu gweminar, bydd CITB, Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu, yn adolygu sut mae adeiladau wedi newid dros amser ac yn archwilio effaith ôl-ffitio.

CBE Webinar: How Buildings Change Over Time Tickets, Tue 18 May 2021 at 15:30 | Eventbrite

08/06/21

15:30-17:00

RICS, CECACymru a

CBAC

Rolau'r Syrfëwr a'r Peiriannydd Sifil

Yn y weminar hon, a gyflwynir ar y cyd gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a CECA Cymru, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru, bydd y cyflwynwyr yn adolygu'r rolau a'r prosiectau amrywiol y mae syrfewyr a pheirianwyr sifil yn gweithio arnynt, ac sydd wedi’u cynnwys yn Uned 1 y fanyleb newydd.

CBE Webinar: The Roles of the Surveyor and the Civil Engineer Tickets, Tue 8 Jun 2021 at 15:30 | Eventbrite

06/07/21

15:30-17:00

RIBA a CBAC

Rôl y Pensaer

Yn y weminar olaf, bydd Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain yn archwilio rôl y pensaer a'i gysylltiadau ag Unedau 1 a 3 y fanyleb newydd.

CBE Webinar: The Role of the Architect Tickets, Tue 6 Jul 2021 at 15:30 | Eventbrite

Os hoffech chi neu ymarferydd o'ch canolfan fynychu'r gweminarau hyn, cofrestrwch gan ddefnyddio'r dolenni Eventbrite uchod.

Edrychwch ar ein Hysbysiad Preifatrwydd, sy'n ymwneud â defnyddio manylion cyswllt proffesiynol, wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiadau uchod.