Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo

Rydym wedi lansio adolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sectorau teithio, twristiaeth, lletygarwch ac arlwyo.

Mae'n ddiwydiant sy'n cwmpasu gwestai a lletygarwch, bwyta ac yfed, adloniant ac atyniadau fel amgueddfeydd a pharciau thema a cyfleusterau chwaraeon.  

Mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer 2018 yn dangos bod £ 6.3 biliwn o wariant ymwelwyr yn cynhyrchu £ 3 biliwn mewn Gwerth Ychwanegol Gros yng Nghymru. Mae hwn yn gyfraniad o oddeutu 6% GVA i economi Cymru. 

Nodau a dull gweithredu  

Bydd yr adolygiad: 

  • edrych ar y cymwysterau o fewn cwmpas y sector i adolygu eu cynnwys a'u hasesiad er mwyn sefydlu a ydynt yn gymwysterau hydrin, diddorol a dibynadwy i ddysgwyr yng Nghymru ddysgwyr a cyflogwyr;
  • defnyddio amrywiaeth o fethodoleg i ddeall yr heriau a'r problemau sy'n bresennol yn y sector; 
  • bod yn ymwybodol o'r amgylchiadau a'r pwysau presennol oherwydd COVID-19 o fewn y sector a hwyluso'r adolygiad gyda sensitifrwydd. 

Cynigir y bydd yr adolygiad hwn yn parhau drwy gydol 2021 a 2022 gydag adroddiad ar y canfyddiadau a gyhoeddir ym mis Ionawr 2023.

Rydym yn cynnig bod y meysydd a ganlyn o fewn cwmpas yr adolygiad hwn: 

  • gweithredwyr teithiau ac asiantaethau teithio 
  • rheoli cyrchfannau 
  • llety  
  • gweithrediadau bwyd a diod / arlwyo 
  • rheoli lletygarwch a digwyddiadau 
  • atyniadau i ymwelwyr 

Byddwn yn canolbwyntio ar gymwysterau sy'n cael eu darparu'n llawn amser mewn ysgolion, colegau a chan ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith ar Lefel 3 ac is.