Adolygiadau sector

Cymwysterau galwedigaethol yw 90% o'r cymwysterau rheoleiddiedig sydd ar gael yng Nghymru, a dylent adlewyrchu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr. Adolygiadau sector yw conglfaen ein gwaith mewn perthynas â chymwysterau galwedigaethol, ynghyd â'n gwaith beunyddiol fel rheoleiddiwr, sy'n ein galluogi i ganolbwyntio ar gymwysterau mewn sectorau gwaith penodol.

Ar gyfer pob sector, anelwn at:

 • ddeall y tirlun cymwysterau;
 • clywed barn rhanddeiliaid am y cymwysterau a'r system gymwysterau;
 • ystyried i ba raddau y mae'r cymwysterau, a'r system gymwysterau, yn dechnegol effeithiol ac yn addas i'r diben;
 • dysgu gwersi o systemau cymwysterau gwledydd eraill;
 • penderfynu p'un a ddylen ni gymryd unrhyw gamau gweithredu (neu argymell bod eraill yn eu cymryd) i wella cymwysterau neu'r system.

Ein dull gweithredu

Rydym yn:

 • cyfweld â rhanddeiliaid (gan gynnwys cyflogwyr, cyrff sector, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, sefydliadau addysg bellach ac ysgolion);
 • sefydlu panel rhanddeiliaid o 'ffrindiau beirniadol' er mwyn ein helpu a'n cynghori;
 • annog unigolion i rannu eu barn â ni drwy arolwg ar-lein;
 • cynnal adolygiad technegol o gymwysterau gan gynnwys gwaith dysgwyr;
 • cynnal astudiaeth gymharu ddesg ryngwladol.

Ein hadolygiadau sector cynlluniedig

 

Wedi'u cwblhau

Ar y gweill

 • Peirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni

I'w trefnu

 • Gwasanaethau ariannol
 • Gwasanaethau cwsmeriaid a manwerthu
 • Teithio a thwristiaeth
 • Lletygarwch ac arlwyo

Mae pob adolygiad sector yn wahanol; ni fydd canlyniadau un adolygiad o reidrwydd yr un peth â chanlyniadau'r adolygiad nesaf.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol.