Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Adolygiad

Ym mis Chwefror 2018, gwnaethom gyhoeddi Adeiladu’r Dyfodol, yr adroddiad am ein hadolygiad o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Crynhodd yr adroddiad farn darparwyr dysgu ac amrywiaeth o gyrff proffesiynol a chynrychioliadol, ynghyd â mwy na 100 o gyflogwyr a dros 900 o ddysgwyr. Roedd yn cynnwys canfyddiadau o’n hadolygiad technegol o sampl o gymwysterau ac astudiaeth gymharu ryngwladol.

Gwnaeth ein hadolygiad nodi:

  • bod y cynnig presennol ar gyfer y sector hwn yn gymhleth, gydag ailadrodd a llwybrau dilyniant aneglur;
  • bod cynnwys a chynllun y cymwysterau’n golygu y gall dysgwyr fethu â datblygu’r sgiliau a’r technegau sydd eu hangen arnynt i ddiwallu anghenion cyflogwyr ledled Cymru;
  • nad yw’r cymwysterau bob amser yn diwallu anghenion cyflogwyr na’r economi – ac ystyrir bod rhai yn hen ffasiwn, yn amherthnasol neu’n annigonol;
  • nad yw’r gwaith asesu wedi ei reoli’n dda yn aml, a gall sicrwydd ansawdd fod yn anghyson ac o safon wael.

Drwy gydol yr adolygiad, gwnaethom ymgysylltu ystod o randdeiliaid, gan gynnwys dysgwyr, cyflogwyr, darparwyr dysgu (colegau addysg bellach, ysgolion a sefydliadau hyfforddi) a chynrychiolwyr o brifysgolion.

Cliciwch ar y fideos isod i glywed barn rhai o'r bobl a gymerodd ran yn yr adolygiad, a'u barn ar yr adroddiad a gwblhawyd.

Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol), Cymwysterau Cymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr, CECA

Tom Anwyl, Cyfarwyddwr, Anwyl Group

Anthony Rees, Rheolwr Rhanbarthol, Cyfle Building Skills

Andrew Brett, Pennaeth Adeiladu, Coleg Menai

Ken Pearson, Cyfarwyddwr, Bluestone Builders

Richard James, Rheolwr Sector Addysg Bellach/Uwch, Willmott Dixon