Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Mae Cymwysterau Cymru bellach wedi cyhoeddi ei adolygiad o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Mae hyn wedi bod yn brosiect sylweddol, a fu’n cynnwys ymchwil helaeth ledled Cymru. Mae’r ymchwil wedi cynnwys:

 • ymgysylltu manwl â rhanddeiliaid;
 • ymgysylltu â dysgwyr;
 • arolwg ar-lein;
 • adolygiad rhyngwladol; ac
 • adolygiad technegol o gymwysterau.

Mae’r adroddiad, ‘Adeiladu’r Dyfodol’, yn amlinellu ein canfyddiadau a’n cynigion allweddol. Dyma rai o’r canfyddiadau allweddol: 

 • gall y derminoleg a ddefnyddir mewn rhai asesiadau ysgrifenedig a gynhyrchir gan gyrff dyfarnu fod yn anodd ac yn eithaf cymhleth, ac yn wahanol i'r termau a ddefnyddir yn y byd gwaith;
 • gall y broses asesu fod yn ormodol ac yn aneffeithiol, gyda llawer o ailadrodd;
 • gall sicrwydd ansawdd y broses asesu fod yn anghyson;
 • yn aml, nid yw siaradwyr Cymraeg yn cyflawni tasgau ysgrifenedig yn Gymraeg, hyd yn oed pan maent ar gael, am nad yw'r derminoleg yn rhan o'r Gymraeg 'bob dydd' y maent yn ei siarad. Yn hytrach mae'n iaith y maent yn ei disgrifio'n Gymraeg 'cywir', sy'n anodd ei deall;
 • gall prentisiaethau fod yn rhy fyr – llawer yn fyrrach na'r rheini mewn gwledydd eraill;
 • mae rhai sgiliau, megis gweithio gyda cheblau wedi'u hinswleiddio â mwynau, wedi'u dileu o'r cymwysterau ond mae llawer o filltiroedd o'r ceblau yn cael eu gosod mewn cartrefi ledled y wlad o hyd ac mae angen i drydanwyr newydd eu hyfforddi wybod sut i'w hatgyweirio pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le arnynt;
 • nid oes digon yn cael ei wneud mewn ysgolion i roi cyngor ar yr amrywiaeth eang o swyddi sydd ar gael mewn crefftau galwedigaethol, gyda'r pwyslais ar gymwysterau academaidd. Nid ystyrir bod crefftau cystal â nhw.

Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad llawn yma.

Rydym hefyd wedi llunio astudiaeth gymharu ar lefel ryngwladol i ategu’r adroddiad, y gellir ei darllen yma.

Cliciwch ar y fideos isod i glywed barn rhai o'r bobl a gymerodd ran yn yr adolygiad, a'u barn ar yr adroddiad a gwblhawyd.

Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol), Cymwysterau Cymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr, CECA

Tom Anwyl, Cyfarwyddwr, Anwyl Group

Anthony Rees, Rheolwr Rhanbarthol, Cyfle Building Skills

Andrew Brett, Pennaeth Adeiladu, Coleg Menai

Ken Pearson, Cyfarwyddwr, Bluestone Builders

Richard James, Rheolwr Sector Addysg Bellach/Uwch, Willmott Dixon