Cyhoeddi cynnig i gyfyngu ar gymwysterau – Gorffennaf 2018

Ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad uchod, rydym wrthi ar hyn o bryd yn ymgynghori ar gynnig i gyfyngu ar nifer o gymwysterau yn y maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig a'u comisiynu.

Cytunwyd bod y cymwysterau yn y maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, y mae disgwyl iddynt gael eu datblygu, yn gymwysterau blaenoriaethol, mewn cydweithrediad ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yng Nghymru.Ein nod yw y bydd y cymwysterau newydd yn disodli amrywiaeth o gymwysterau dynodedig sydd eisoes yn bodoli sy'n gymwys ar gyfer arian cyhoeddus yng Nghymru. Gellir dod o hyd i restr ddangosol o gymwysterau dynodedig y mae hyn yn debygol o effeithio arnynt yma. Nid yw'r rhestr yn hollgynhwysfawr a chaiff ei hadolygu'n rheolaidd.

Gellir dod o hyd i'r cymwysterau blaenoriaethol ar Restr Cymwysterau Blaenoriaethol Cymwysterau Cymru, sydd hefyd yn dangos ein bwriad i gyfyngu.Gellir dod o hyd i'r Hysbysiad o Gynnig i Gyfyngu yn Atodiad A o'r Rhestr ynghyd â'r Rhagolwg yma.

Mae'n bosibl y bydd partïon â diddordeb yn cyflwyno sylwadau ar y Cynnig i Gyfyngu ar y cymwysterau hyn erbyn 3 Awst 2018. Dylid gwneud sylwadau yn ysgrifenedig a'u hanfon at unai: 

Cassy Taylor
Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Galwedigaethol
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn,
Parc Imperial, Coedcernyw
Casnewydd NP10 8AR

neu constructionreview@qualificationswales.org

Yn dilyn y dyddiad cau ar 3 Awst 2018, bydd Cymwysterau Cymru yn adolygu unrhyw sylwadau a wnaed.Yn dibynnu ar ganlyniad yr hysbysiad hwn, rydym yn cynnig cyhoeddi penderfyniad i gyfyngu.Yna byddem yn cychwyn ar y broses o gomisiynu er mwyn penodi cyrff dyfarnu i weithio gyda ni erbyn Haf 2018, i ddatblygu cymwysterau o ansawdd uchel yn y maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig.